Відділ фінансово-господарського забезпечення

Адреса: 11101, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шевченка 31,а

тел.: 04148 4-23-60

Начальник: Левківська Наталія Яківна

Заступник начальника: Боєва Марина Миколаївна

 

Години роботи: понеділок-п’ятниця з 8:00 до 17:00.

Перерва: з 13:00 до 14:00.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови

районної державної адміністрації

___17.08.2016______№_187_______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення

апарату районної державної адміністрації

1.   Це положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (далі відділу), повноваження його начальника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно - кваліфікаційного рівня.

2.    Відділ утворюється як підрозділ апарату районної державної адміністрації для ведення бухгалтерського обліку, забезпечення в межах своїх повноважень фінансування підрозділів районної державної адміністрації, а також здійснення її господарської діяльності.

Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації затверджується розпорядженням головирайонної державної адміністрації.

3.      Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації з основної діяльності підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації, з інших питань - керівнику апарату районної державної адміністрації.

4.       У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність районної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.

5.     Відділ,відповідно до покладених на нього завдань,здійснює такі функції:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної державної адміністрації та складання звітності;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

6.      Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності.

7.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

веде бухгалтерський облік відповідно до національнихположень   (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень районної державної адміністрації;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства; своєчасно подає звітність;

своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) таінформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

Забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у

бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

користування у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

зберігання основних засобів, товарно - матеріальних цінностей та їх раціональне використання ;

 участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжкигрошових коштів та майна, псування активів;

дотримання належного технічного, санітарного та протипожежного стану адмінприміщення апарату райдержадміністрації;

8. Відділ має право:

представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу фінансово- господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

готувати і вносити проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що відносяться до його функцій;

вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

9.    Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації- головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади головою державної адміністрації відповідно діючого законодавства.

Посада начальника відділу фінансово-господарського забезпечення-головного бухгалтера відповідно до ст.6 Закону України «Про державну службу»  відноситься до  категорії «Б» класифікації посад. Відповідно до ст.39 Закону України «Про державну службу» начальнику відділу присвоюється 3,4,5,6 ранг державного службовця.

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації- головний бухгалтер повиненвільно володіти державною мовою та мати ступінь вищої освітив галузі економікита фінансів не нижче магістра, досвідроботи на державній службі за фахом та на керівних посадах не меншеодногороку.

10.   Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, головний бухгалтер:

організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ фінансово-господарського

забезпечення апарату районної державної адміністрації;

здійснює керівництво діяльністю відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

бере,у разі потреби,участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ;

здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.

Забезпечує:

визначення оптимальної структури відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації та чисельності її працівників;

вибірта впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості; 

відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

Підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахуванняподатків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

перерахування доходів працівників на їх рахунки ;

                приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

                проведення інших господарських операцій.

Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову районної державної адміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

Здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, щопроводяться районною державною адміністрацією;    

складанням звітності відповідно до чинного законодавства;

 цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна районної державної адміністрації;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів,

робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості районної державної адміністрації та її інших структурних підрозділів; 

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.Виконує іншіобов'язки, передбачені законодавством.

12.  Працівники відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, які призначаються на посаду та звільняються з посади  головою райдержадміністрації упорядку, встановленому законодавством України, підпорядковуються начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації-головному бухгалтеру.

13.      У разі тимчасової відсутності начальника відділу фінансово- господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, головного бухгалтера (відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на заступника начальникавідділу фінансово- господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

14.  Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним законодавством.