Головний спеціаліст з питань персоналу

Положення про сектор

І. Загальні положення

         1. Сектор з питань персоналу (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

        2. Сектор з питань персоналу підпорядковується безпосередньо голові  райдержадміністрації та керівнику апарату.

         3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Кодексом законів про працю УкраїниЗаконом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положенням про службу управління персоналом державного органу, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

          4. Положення про сектор з питань персоналу затверджується головою райдержадміністрації.

ІІ. Основні завдання та функції сектору

         1. Основними завданнями сектору з питань персоналу є:

         1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у райдержадміністрації;

         2) забезпечення здійснення головою райдержадміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

         3) забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації;

         4) добір персоналу райдержадміністрації;

         5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

         6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

         7) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

         2. Сектор з питань персоналу відповідно до покладених на нього завдань:

         1) організовує роботу щодо розробки структури райдержадмністрації;

         2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

         3) вносить пропозиції голові райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

         4) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, які затверджує голова райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;                    

            5) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

         6) у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду категорії «А», перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;

         7) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

         8) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

         9) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації;

         10) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:

- організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

- опрацьовує штатний розпис райдержадміністрації;

- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

- організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

         11) здійснює планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації;

         12) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

         13) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

         14) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

         15) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;

         16) обчислює стаж роботи та державної служби;

         17) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами;

         18) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

         19) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

         20) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

         21) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу державного органу;

         22) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

         23) формує графік відпусток персоналу райдержадміністрації, готує проекти розпоряджень щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

         24) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації;

         25) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

         26) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

         27) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій працівників райдержадміністрації;

         28) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпоряджень про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

         29) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління державного органу;

         30) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до сектору з питань персоналу;

         31) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті райдержадміністрації;

         32) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

         33) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в райдержадміністрації;

         34) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

         35) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

ІІІ. Права сектору

         Сектор з питань персоналу має право:

         1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в райдержадміністрації;

         2) взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації,  державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

         3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу райдержадміністрації інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

         4) за погодженням з головою райдержадміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

         5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

         6) за дорученням голови райдержадміністрації представляти райдержадміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

         Покладення на сектор з питань персоналу завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

ІV. Завідувач сектором

         1. Сектор очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади головою райдержадміністрації у встановленому законодавством порядку.

         2. На посаду завідувача сектором з питань персоналу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

         На посади інших працівників сектору з питань персоналу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

         3. Завідувач сектором з питань персоналу:

         1) організовує планування роботи сектору та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

         2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

         3) забезпечує планування навчання персоналу райдержадміністрації;

         4) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису райдержадміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників райдержадміністрації;

         5) визначає розподіл обов’язків між працівниками сектору, координує та контролює їх діяльність;

         6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору;

         7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

         8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.