Відділ організаційної роботи


Відділ організаційної роботи 
апарату райдержадміністрації

Начальник відділу  -  Левківська Лариса Георгіївна      

тел. (04148) 4-24-54

Головний спеціаліст  - Кончаківська Наталія Миколаївна      

тел. (04148) 4-42-57

Головний спеціаліст  - Вакулова Марина Миколаївна  

тел. (04148) 4-42-57

E-mail: ovruch_orgvid@ukr.net

Положення про відділ

І. Загальні положення

        1. Відділ організаційно-кадрової роботи є структурним підрозділом
апарату 
 райдержадміністрації.

         2. Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності
голови райдержадміністрації, його заступників і підпорядковується
безпосередньо голові райдержадміністрації та керівнику апарату.

         3. Діяльність відділу ґрунтується на засадах законності, персональної
відповідальності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів,
взаємодії з органами місцевого самоврядування, гласності та врахування
громадської думки.

         4. У своїй діяльності працівники відділу керуються Конституцією та
Законами України, Указами, розпорядженнями Президента України,
Постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій.

         5. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних планів
роботи, погоджених із керівником апарату райдержадміністрації, а також
щомісячних індивідуальних планів роботи працівників відділу,
затверджених начальником відділу.

         6. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції,
взаємодієз іншими відділами, управліннями, службами
райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 
громадян.

         7.Положення про відділ організаційно-кадрової роботи затверджується
головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату.

ІІ. Структура відділу

         1. Відділ організаційно-кадрової роботи очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється  з посади головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату у порядку, 
передбаченому чинним законодавством.

         На   посаду   начальника   відділу призначається особа з повною вищою освітою і досвідом роботи в органах державної виконавчої влади не менше 3-х років. Відповідно до ст. 25, 26 Закону України "Про державну службу" посада начальника відділу належить до шостої категорії посад державної служби (13, 12, 11 ранг державного службовця).

         2. Структура і чисельність працівників відділу затверджується  
 головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату.

         3.Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються
з посади головою райдержадміністрації у порядку, передбаченому
чинним законодавством.

ІІІ. Основні завдання та функції відділу

         1. Забезпечення взаємозв’язку голови райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями району.

         2. Перевірка за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчення і узагальнення досвіду роботи цих підрозділів, надання практичної допомоги у її поліпшені, підготовка пропозицій про удосконалення їх діяльності.

         3. Аналіз роботи органів місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також інших питань у межах і порядку, визначених законодавством, надання методичної допомоги у поліпшенні організації їх роботи, підготовка пропозицій щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування.

         4. Аналіз спільно із юридичним сектором райдержадміністрації рішень виконавчих органів місцевого самоврядування на предмет їх відповідності законам України; участь у підготовці проектів подань голови райдержадміністрації до органів місцевого самоврядування про стан виконання ними завдань, передбачених законодавчими актами України та відповідність прийнятих рішень чинному законодавству.

         5. Підготовка на основі пропозицій заступників голови, керівника апарату, керівників управлінь, відділів, секторів, служб райдержадміністрації проектів перспективних і поточних планів роботи районної держадміністрації.

         6. Опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. Розробка проектів розпоряджень з організаційних та кадрових питань.

         7. Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою держадміністрації.

         8.Організаційне забезпечення засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками.

         9. Проведення відповідно до затвердженого плану роботи, пов’язаної з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників райдержадміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вжиття заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації.

         10.Здійснення контролю за станом кадрової роботи у структурних підрозділах адміністрації, надання методичної допомоги та практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення роботи з кадрами.

         11. Проведення навчань та семінарів по підвищенню кваліфікації відповідних категорій працівників держадміністрації та посадових осіб місцевого самоврядування.

         12.Проведення експертизи клопотань та підготовка проектів подань про нагородження державними нагородами, Президентськими відзнаками, присвоєння почесних звань, а також відзначення Грамотами та Почесними грамотами органів влади вищого рівня.

         13.Вивчення поданих органами місцевого самоврядування матеріалів з питань адміністративно-територіального устрою та підготовка пропозицій щодо їх вирішення.

         14. Оперативний розгляд віднесених до компетенції відділу питань, внесених відділами, управліннями, іншими службами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підготовка голові держадміністрації, керівнику апарату проектів відповідних документів або пропозицій про порядок подальшого розгляду і вирішення поставлених питань.

ІV. Начальник відділу

         1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

         2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи відділу.

         3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

         4. Розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження голові райдержадміністрації, забезпечує дотримання 

працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

         5. Організовує контроль за виконанням відділами, управліннями, іншими службами райдержадміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу, інформує голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

         6. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

         7. За дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату створює робочі групи та комісії із спеціалістів відділів, управлінь, інших служб райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду у голови райдержадміністрації або на засіданнях колегії.

         8. Вирішує питання взаємодії відділу з відповідними службами облдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, відділами, управліннями райдержадміністрації.

         9. Здійснює контроль за дотриманням у відділі інструкції по діловодству.

         10. Разом з іншими відділами, секторами апарату райдержадміністрації організовує надання методичної допомоги управлінням і відділам райдержадміністрації, виконавчим комітетами місцевих рад.

         11. Розглядає вхідну кореспонденцію, заяви, листи і скарги, направлені для перевірки і вирішення у відділ.