ОВРУЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                УПРАВЛІННЯ   ФІНАНСІВ

 

                                                                  НАКАЗ

 

11.12.2013                           м. Овруч                                   № 55-у

 

 

  Про затвердження Порядку

  складання і виконання

  розпису районного бюджету

 

Відповідно до пункту 3 статті 78 Бюджетного кодексу України , наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 « Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 86/ 6374        (із змінами та доповненнями) та розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.12.2012 № 113 - К «Про структурні підрозділи районної державної адміністрації»:

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання і виконання розпису районного бюджету, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ  фінансового управління Овруцької районної державної адміністрації  від 26.05.2011 року № 30-у «Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюджету», зареєстрованого в Овруцькому районному управлінні юстиції 09.06.2011 за № 1/293.

 

3.     Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника –начальника бюджетного відділу управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації Дулька В.Й.

 

 

 

Начальник управління

фінансів РДА                                                       Г.С.Кондратенко

 

 

 

 

 

     Згідно з оригіналом:

 

 

 

Начальник управління

фінансів РДА                                                       Г.С.Кондратенко

                                                                 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Наказ управління фінансів

                                                       Овруцької райдержадміністрації

                                                              11.12.2013 № 55- у

Порядок складання і виконання розпису районного бюджету

        

            1.Загальні положення

 

1.1.      Порядок складання і виконання розпису районного бюджету (далі- Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису районного бюджету.

1.2.            Розпис районного бюджету на відповідний рік ( далі – розпис) має бути збалансованим і включати:

розпис доходів районного бюджету ( далі – розпис доходів),що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду районного бюджету;

розпис фінансування районного бюджету( далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів районного бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду районного бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання ;

розпис асигнувань районного бюджету ( за винятком надання кредитів з районного бюджету) , що поділяється на річний розпис асигнувань районного бюджету ( за винятком надання кредитів з районного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету ( за винятком надання кредитів з районного бюджету);

розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету ( далі- кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду районного бюджету та надання кредитів із загального фонду районного бюджету;

 

 

 

 

річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету                         з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ                та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального                                 і спеціального фондів районного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників)
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду районного бюджету на рік за місяцями у розрізі головних розпорядників за тимчасовою класифікацією видатків
та кредитування місцевих бюджетів, повною й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110), нарахування на заробітну плату (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм,  не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 „Інші видатки”.

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету
з розподілом за видами надходжень -  це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами класифікації фінансування за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування).

Помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) – це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні районної ради про районний бюджет та затверджується начальником управління  фінансів Овруцької районної державної адміністрації  у місячний термін після прийняття рішення.

Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно
до вимог глави 2 цього Порядку з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

1.7. Кошториси не складаються за бюджетними призначеннями, які встановлюються рішенням районної ради про затвердження районного бюджету у частині міжбюджетних трансфертів та резервного фонду районного бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків
за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення про районний бюджет на відповідний період. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” на підставі затверджених  в установленому порядку лімітів.

2. Складання розпису

 2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до районного бюджету.

2.2. Розпис доходів складається відділом доходів управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації (далі - управління фінансів) та головних розпорядників.

2.3. Розпис фінансування складається бюджетним відділом управління фінансів та головних розпорядників з урахуванням потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду районного бюджету.

2.4. Розпис повернення кредитів до районного бюджету складається бюджетним відділом управління фінансів.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до районного бюджету бюджетний відділ розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду районного бюджету за головними розпорядниками і  визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в цілому або в розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування
і доводять лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування
до кожного головного розпорядника.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно
з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків),  та подають бюджетному відділу управління фінансів зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.

 Працівники  управління фінансів, відповідальні за галузі, відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів управлінню фінансів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають бюджетному відділу  свої пропозиції щодо включення їх до розпису.

Бюджетний відділ  зводить отримані від працівників управління фінансів  матеріали, вносить при необхідності корективи, складає розпис і подає його на затвердження начальнику управління фінансів у 2-х примірниках.

2.6. Один примірник затвердженого розпису передається
на паперових та електронних носіях  управлінню Державної казначейської служби України в Овруцькому районі, другий примірник залишається у  бюджетному відділі  управлінні фінансів.

2.7. Бюджетний відділ  управління фінансів надає на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами відповідних місцевих бюджетів згідно із затвердженим розписом районного бюджету  управлінню Державної казначейської служби України в Овруцькому районі.

2.8. Працівники управління фінансів, відповідальні за  галузі,  в тижневий термін після затвердження розпису доводять до головних розпорядників витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для вищих навчальних закладів та наукових установ.

3. Унесення змін до розпису

3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування районного бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень між головними розпорядниками;

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

прийняття рішення щодо перерозподілу видатків районного бюджету
на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду районного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цього Порядку;

необхідності унесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до рішення про районний бюджет.

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом районного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін
до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.3.  Працівники управління фінансів, відповідальні за галузі, за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі нормативних актів не пізніше 25 числа поточного місяця з урахуванням положень пункту 3.6 цього Порядку, подають заступнику начальника-начальнику бюджетного відділу управління фінансів пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в двох примірниках за формами згідно з додатками
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 86/6374 (далі – Інструкція про складання і виконання розпису). При цьому до довідок необхідно подати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін.

3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків (за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету) здійснюється відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації, погодженим із постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

У разі виникнення такої необхідності, головний розпорядник  подає
до управління фінансів лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.

Бюджетний відділ управління фінансів детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та, в разі прийняття рішення про доцільність внесення запропонованих ним змін, готує листа постійній комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності. У разі отримання дозволу постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності готує проект розпорядження голови районної державної адміністрації. Після підписання розпорядження готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету
на місяць, якого стосуються такі зміни;

 

не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення про районний бюджет;

враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6
до Інструкції про складання і виконання розпису;

проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Державного казначейства, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

відповідати вимогам рішення районної ради про районний бюджет
та інших нормативно-правових актів;

вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та дев'ятим пункту 3.1 та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні відділи  управління фінансів подають два примірники та дві її копії  заступнику начальника-начальнику бюджетного відділу управління фінансів для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За два робочих дні до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів районного бюджету при наявності письмового доручення начальника управління фінансів довідки реєструються до кінця місяця.

Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Інструкції про складання і виконання розпису), який складається у двох примірниках. Бюджетний відділ надає  управлінню Державної казначейської служби України в Овруцькому районі    два примірники довідок для взяття на облік. Після взяття на облік   один примірник довідки залишається в управлінні                        Державної казначейської служби України в Овруцькому районі,                         другий примірник довідки з відбитком печатки  управління Державної казначейської служби України в Овруцькому районі залишається у бюджетному відділі. А два примірники копій довідок повертаються в бюджетний відділ управління фінансів.

Реєстр довідок за місяць подається до  управління Державного казначейства України в Овруцькому районі до п’ятого числа місяця наступного за звітнім.

3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються заступником начальника – начальником бюджетного відділу  управління фінансів та  відповідальними працівниками управління фінансів  за  галузі;

затверджуються начальником управління фінансів,заступником начальника управління фінансів – начальником бюджетного відділу;

реєструються за номером та датою;

доводяться до  управління Державної казначейської служби України в Овруцькому районі.

Якщо з об’єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний відділ управління фінансів   у дводенний термін після отримання копії довідки готує доповідну записку на ім’я начальника управління,заступника начальника – начальника бюджетного відділу  управління фінансів , який затверджував довідку, і візує її . Після погодження із начальником управління, заступником начальника  – начальником бюджетного відділу управління фінансів  доповідна записка  бюджетним відділом анулюється, а її копія передається– до  управління Державної казначейської служби України в Овруцькому районі.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених
та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України в Овруцькому районі довідок у зв’язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

3.8. Відповідальний працівник управління фінансів за  галузь один примірник копії довідки залишає у себе, а другий - направляє головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про  внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів
із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Головні розпорядники після одержання довідок від управління фінансів протягом трьох робочих днів подають  управлінню Державної казначейської служби України в Овруцькому районі реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів.

Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни
до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів.

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного Кодексу України), якщо цим Кодексом та рішенням про районний бюджет не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкритті в органах Державного казначейської служби України (додаток 7 до Інструкції про складання і виконання розпису), та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтування.

У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ
з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень
і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. 

Управління Державної казначейської служби України в Овруцькому районі веде окремий облік таких змін, проводить видатки з урахуванням внесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін
до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін
до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису.

При внесенні змін до річного та помісячного розпису спеціального фонду за іншими надходженнями, за рахунок використання залишків коштів спеціального фонду  районного бюджету та спрямованих до бюджету розвитку коштів із загального фонду районного бюджету, головному розпоряднику коштів, якому надаються довідки про збільшення обсягів асигнувань, (складені відділами управління фінансів ) одночасно надаються довідки про зміни показників фінансування (складенні  бюджетним відділом ) для врахування показників фінансування за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду
районного бюджету

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду районного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого рішенням про районний бюджет, начальник  управління фінансів може вносити зміни до розпису районного бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат районного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) районного бюджету.

4.2. Відділ доходів управління фінансів розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду і подає  бюджетному відділу не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

4.3. Бюджетний відділ управління фінансів на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає на розгляд начальнику управління фінансів. Начальник управління фінансів приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису загального фонду районного бюджету.

4.4. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов’язання  у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

5. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання районного бюджету здійснюється  управлінням Державної казначейської служби України в Овруцькому районі:

щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування – ураховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків – ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – ураховуючи розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів із районного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

 5.3. До 5-го числа місяця, що настає за звітним, бюджетний відділ управління фінансів подає головному управлінню Державної казначейської служби України в Овруцькому районі інформацію для звірки розпису районного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін.

          5.4. У звіті про виконання районного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники , враховані при затвердженні рішення про районний бюджет та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

           Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом районного бюджету складається за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі джерел надходжень, враховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціально фонду).

 

 

 

Заступник  начальника

 управління фінансів                                                   В.Й.Дулько

 

 

УКРАЇНА

 

ОВРУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Управління фінансів

 

 

Н А К А З

 

 

 21листопада 2016                                                                             № 28-у

 

Про затвердження

Інструкції з підготовки

бюджетних запитів                                  Зареєстровано в Головному

                                                                  територіальному управлінні

                                                                  юстиції у Житомирській області

                                                                   12 грудня 2016 року за № 60/1346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 20, 21, 34, 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів Українивід 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами і доповненнями)

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, що додається.

 

2.     Визнати таким, що втратив чинність наказ управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації  від 09 листопада 2015 року № 28-у «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», зареєстрований в Овруцькому районному управлінні юстиції                           23 листопада 2015 року за № 1/303.

 

 

3.     Бюджетному відділу (Пешку В.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Житомирській області.

 

4.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління фінансів – начальника бюджетного відділу  Пешка В.М.

 

5.     Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

 

 

 

Начальник управління фінансів                                                   В.Й.Дулько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації

        21.11.2016  № 28-у

 

          Зареєстровано в Головному

          територіальному управлінні      юстиції у Житомирській області

12 грудня 2016 року за № 60/1346          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

 

І. Загальні положення

 

1 . Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 34, 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз районного бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його у визначені терміни та порядку до управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації (далі – управління фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами:

 

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки загальний, Форма 20__-1(додаток 1), далі – Форма-1;

 

Бюджетний запит на 20__- 20__ роки індивідуальний, Форма 20__-2 (додаток 2),  далі – Форма-2;

 

Бюджетний запит на 20__-20__ роки додатковий, Форма 20__-3 (додаток 3),далі – Форма-3.

 

3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 (додаток 2) заповнюється на підставі показників Форми-1 (додаток 1) і лише після їх заповнення, у разі необхідності, заповнюється Форма 20__-3 (додаток 3).

 

4. Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої.

 

5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі прогнозних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – прогнозні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших показників, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників.

 

6. Прогнозні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються управлінням фінансів.

 

7. Розрахунок прогнозних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

 

прогнозних обсягів доходів;

 

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

 

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників  І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);

 

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

 

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

 

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 

3.1.          8. Граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди доводяться управлінням фінансів до головного розпорядника загальними сумами за роками.

 

         9. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами і підпрограмами (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) з урахуванням пріоритетів державної політики, визначених програмними документами економічного і соціального розвитку, на реалізацію яких спрямовано його діяльність та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди.

 

10. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам  класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

11. З метою співставлення показників за бюджетними програмами, підпрограмами, у разі змін у структурі видатків головного розпорядника, звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду, затверджені рішенням про районний бюджет на поточний рік, приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

У разі якщо бюджетна програма, підпрограма у структурі видатків головного розпорядника не передбачається на плановий бюджетний рік:

 

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

 

звітні показники попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі відсутності таких видатків у поточному році – наводяться окремим рядком.

 

3.2.          12. Для заповнення форм бюджетного запиту, використовуються:

3.3.           

3.4.          дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків – для заповнення показників за попередній бюджетний період;

3.5.           

3.6.          показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту, з урахуванням капітальних видатків, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

3.7.           

3.8.          показники видатків та /або надання кредитів, розраховані відповідно
до положень розділу ІІ цієї Інструкції, - для зазначення показників
на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.9.           

3.10.     13. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до управління фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету.

 

3.11.     У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного управлінням фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами, підпрограмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

3.12.      

3.13.     14. Бюджетні запити складаються всіма головними розпорядниками
і подаються до управління фінансів у визначені терміни та порядку.

3.14.      

3.15.     Бюджетний відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів.

3.16.      

3.17.     На основі результатів аналізу начальник управління фінансів відповідно до норм, визначених пунктом 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

3.18.      

3.19.     15. Відповідно до підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України одночасно з проектом рішення про районний бюджет на плановий рік головними розпорядниками подаються до постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності районної ради пояснення до проекту районного бюджету.

3.20.      

3.21.     16. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету   на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, структура якого не відповідає вимогам цієї Інструкції, управління фінансів має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

 

3.22.     17. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, посадові особи управління фінансів, керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2010 № 1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за № 1201/18496 (із змінами та доповненнями), складають протокол про бюджетне правопорушення і застосовують до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

3.23.      

ІІ. Розрахунок видатків та надання кредитів                                        на плановий та наступні за плановим                                                     два бюджетні періоди

 

3.24.     1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, підпрограмами (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми)  та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

Після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету проставляється код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 2 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами і доповненнями).

2.       Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

 

норм і нормативів;

 

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

 

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

 

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

 

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

 

3.25.     3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною підпрограмою (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) або бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

3.26.      

3.27.     Обсяг видатків або надання кредитів за підпрограмою або бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

3.28.      

3.29.     4.       Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

3.30.      

         5.       Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за підпрограмами абобюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів на відповідні бюджетні періоди.

 

3.31.     6.       Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання   та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного  і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних   коштів.

3.32.      

3.33.     7.       За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

 

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

3.34.     8. Обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 

3.35.     9. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228  (із змінами і доповненнями).

 

При заповненні бюджетних запитів в частині спеціального фонду   на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах, а також з урахуванням прогнозних розрахунків джерел надходжень.

 

10. У цій Інструкції визначення таких бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

 

минулий рік – звітний період;

 

поточний рік – рік, в якому здійснюється планування бюджетних показників на наступний плановий рік;

 

плановий рік - рік, на який здійснюється планування бюджетних показників.

 

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми -1

 

3.36.     1. Форма 20__-1 (додаток 1) призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу видатків/надання кредитів та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами/ підпрограмами (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми).

3.37.      

3.38.     2. У формі 20__-1 (додаток 1): зазначається мета діяльності головного розпорядника, у галузях у яких спрямована його діяльність, показники результатів діяльності головного розпорядника на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників в розрізі бюджетних програм/підпрограм і відповідальних виконавців.

3.39.      

3.40.     3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника.

3.41.      

3.42.      У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника,    яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

3.43.      

3.44.     чітке формулювання та лаконічне викладення;

3.45.      

3.46.     спрямованість на досягнення певного результату;

3.47.      

3.48.     охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

 

При заповненні пунктів 3, 4: видатки,  надання кредитів з бюджету  заповнюються за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

 

4. Пункт 3 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми).

3.49.      

3.50.     У графі 4 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.51.      

3.52.     у графі 5 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення районної ради про бюджет на момент заповнення запиту;

3.53.      

3.54.     у графах 6-8 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми).

 

3.55.     При цьому, обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “Всього” у графах 6-8, не повинні перевищувати доведені управлінням фінансів головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та індикативні прогнозні показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступні  за плановим два бюджетні періоди.

 

5. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду районного бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за програмною класифікацією видатків та кредитування.

3.56.      

3.57.              У графі 4 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.58.      

3.59.     у графі 5 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

 

3.60.     у графах 6-8 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за програмною класифікацією видатків  та кредитування.

 

IV. Порядок заповнення Форми – 2

 

1. Форма 20__-2 (додаток 2) призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою та підпрограмою (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за  програмною класифікацією видатків та кредитування.

 

3.61.     2. У пунктах 1, 2, 3 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника, код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування, відповідального виконавця.

3.62.      

3.63.     3. У пункті 4 зазначаються основна мета виконання бюджетної програми, законодавчі підстави та строки її реалізації.

3.64.      

3.65.     Мета бюджетної програми визначається відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.

 

3.66.     Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

3.67.      

3.68.     Інформація, наведена у пункті  4, використовується головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

3.69.      

3.70.     4. У пункті 5 зазначаються усі надходження, що спрямовуються для виконання бюджетної програми.

3.71.      

3.72.     У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 та графах 4, 8 підпункту 5.2 зазначаються показники, наведені у пункті 3 форми 20__-1 (додаток1) у рядку ВСЬОГО у графах 4,5,6,7,8.

3.73.      

3.74.     Показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду визначені за таким переліком:

3.75.      

3.76.     1) власні надходження бюджетних установ можуть визначатися головним розпорядником на плановий рік за наявності відповідної підстави. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

 

3.77.     2) інші надходження спеціального фонду, визначені рішенням про районний бюджет на минулий та поточний роки і які передбачається отримувати у плановому році;

 

3.78.     3) повернення кредитів до бюджету, відображаються зі знаком „–„у розрізі класифікації кредитування;

3.79.      

3.80.     4) надходження коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду (код 602400)) у звітному та поточному роках;

3.81.      

3.82.     5) запозичення.

 

3.83.     Для визначення загального обсягу у рядку “ВСЬОГО” за минулий рік до підсумку обсягів надходжень за вище зазначеним переліком додається різниця між залишками бюджетних коштів на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

3.84.      

3.85.     У графі 5 підпункту 5.1 (звіт) зазначається обсяг надходжень
до спеціального фонду головного розпорядника за минулий рік відповідно        до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України.

3.86.      

3.87.     У графі 9 підпункту 5.1 (затверджено) – обсяг надходжень  до спеціального фонду для виконання бюджетної програми головного розпорядника, затверджений розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

3.88.      

3.89.     У графі 13 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду головного розпорядника на плановий рік.

        

         У графах 5 та 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

         У графах 6, 10, 14 пункту 5.1 та графах 6, 10 пункту 5.2 зазначаються показники надходжень спеціального фонду, що належать до бюджету розвитку. 

3.90.      

3.91.     5. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий рік та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди  за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету:

3.92.     у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів загального фонду відповідно               до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.93.      

3.94.     у графі 5, 6 підпункту 6.1 та графі 5, 6 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.95.      

3.96.     у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту;

3.97.      

3.98.     у графі 9,10 підпункту 6.1 та графі 9,10 підпункту 6.2 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету   на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

3.99.      

3.100.у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) – видатки/надання кредитів загального фонду на плановий рік, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

3.101. 

3.102.у графі 13,14 підпункту 6.1 та графі 13, 14 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються  на плановий рік розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

3.103. 

3.104.у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) – прогноз видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

3.105. 

3.106.у графах 5, 6 і 9, 10 підпункту 6.3 та у графах 5, 6 і 9, 10 підпункту  6.4 (прогноз) – прогноз видатків або надання кредитів спеціального фонду  на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно   до розділу ІІ цієї Інструкції.

3.107. 

3.108.Показники видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО”
по графах 4, 8, 12 підпунктів 6.1 і 6.2 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 4, 5, 6 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми, підпрограми .

3.109. 

3.110.Показники видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО”  по графах 4 і 8 підпунктів 6.3 і 6.4 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 7 і 8 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми, підпрограми.

3.111. 

3.112.6. У пункті 7 визначається перелік завдань бюджетної програми, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

3.113. 

3.114.Відповідно до цього переліку будуть формуватися результативні показники у пункті 8 Форми 20__-2 (додаток 2) та складатися паспорт бюджетної програми.

3.115. 

3.116.У графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України.

3.117. 

3.118.У графі 4,5 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України.

3.119. 

3.120.У графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік    з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання.

3.121. 

3.122.У графі 8,9 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

3.123. 

3.124.У графі 11 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік.

3.125. 

3.126.У графі 12, 13 (проект)– видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.

3.127. 

3.128.Видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 4, 5, 6 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

3.129. 

3.130.Видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 7 підпункту 7.2 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним показникам по графах 7, 8 пункту 3 форми 20__-1 (додаток1) для відповідної бюджетної програми.

3.131. 

3.132.7. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми, в розрізі підпрограм та завдань (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.133. 

Результативні показники визначаються з дотриманням вимог щодо  їх визначення, вказаних у спільних наказах Міністерства фінансів України та галузевих міністерств та наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями).

3.134. 

3.135.За кожною бюджетною програмою, підпрограмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у Примірному переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945

3.136. 

3.137.У підпункті 8.1 та 8.2 визначаються результативні показники   за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми, підпрограм для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році  та у наступних за плановим двох бюджетних періодах, на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми.

3.138. 

3.139.Результативні показники, які наведені у підпунктах 8.1 та 8.2, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми, підпрограм і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми (підпрограми), характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми, підпрограми. Такі показники формуються для кожного окремого завдання бюджетної програми (підпрограми) та мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

3.140. 

3.141.Обов’язково необхідно заповнити графу 4 “Джерело інформації”, вказавши найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.

8. У пункті 9 необхідно навести структуру видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.142. 

3.143.При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки   на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також    у спеціальному фонді.

3.144. 

3.145.9. У пункті 10 потрібно навести чисельність працівників, зайнятих   у бюджетних установах, в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

 

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

 

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць    в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – на дату, визначену у листі управління фінансів.

 

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ   на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.146. 

3.147.Кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці   та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків
(у графі "загальний фонд"), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі "спеціальний фонд").

 

3.148.У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”. 

3.149. 

3.150.Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

3.151. 

3.152.10. У пункті 11 наводиться перелік регіональних / місцевих програм, які передбачається виконувати з використанням коштів районного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми, підпрограм відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/ надання кредитів бюджету.

3.153.У підпунктах 11.1 та 11.2:

3.154. 

3.155.у графі 2 - зазначається коди та назва цільової програми, підпрограми;

3.156. 

3.157.у графі 3 - нормативний документ, яким затверджена програма;

3.158. 

3.159.у графі 4 - короткий зміст заходів програми відповідно                           до нормативного документа.

3.160. 

3.161.У підпункті 11.1 показники у графах 5-10 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники  гр.  4; 5; 8; 9; 12 і 13  підпунктів 6.1/6.2.

 

3.162.У підпункті 11.2 показники у графах 5-8 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 4, 5; 8, 9 підпунктів 6.3/6.4.

3.163. 

3.164.11. Пункт 12 містить інформацію про обсяги та джерела фінансування інвестиційного проекту в межах бюджетної програми  у розрізі підпрограм (підпункт 12.1 – у плановому році, підпункт 12.2 – у наступних  за плановим двох роках та до кінця реалізації інвестиційного проекту (програми) з розподілом по роках. Якщо початок реалізації інвестиційного проекту (програми) відповідно до регіонального плану інвестицій та капітальних вкладень припадає на один із двох наступних за плановим роком, такий проект включається до бюджетного запиту з відображенням показників, починаючи з відповідного року.

3.165. 

3.166.У пункті 12 приводяться усі джерела фінансування інвестиційного проекту (програми), включаючи не бюджетні кошти у категорії «Інші джерела фінансування (за видами)».

3.167. 

3.168.У графі 12 пункту 12.1 та у графі 9 пункту 12.2 надаються пояснення,                                        що характеризують джерела фінансування (наприклад, облігації місцевої позики, банківський кредит, термін погашення, термін повернення інвестицій приватному партнеру або виникнення не фінансових зобов’язань з боку головного розпорядника бюджетних коштів тощо).

                 

12. У пункті 13 наводиться аналіз результатів діяльності головного розпорядника за загальним фондом за ці періоди з наведенням пояснень щодо вказаних у пунктах 8-10 показників, у тому числі зазначається аналіз результативних показників, включаючи зміну чисельності працюючих, а також вказуються основні напрями реформування структури головного розпорядника,  що забезпечує виконання бюджетної програми тощо. 

3.169.Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці (пункт 9). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника                                   по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити   до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники. Необхідно також обґрунтувати необхідність проведення видатків/надання кредитів на плановий рік виходячи з обсягу та на підставі результативних показників.

3.170. 

3.171.Приведені головними розпорядниками у пункті 13, 15 обґрунтування                        в подальшому використовуються при підготовці пояснювальної записки  до проекту бюджету на плановий рік і поданні райдержадміністрації  та районній раді.

3.172. 

3.173.13. У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

3.174. 

3.175.Підпункт 14.1.

3.176. 

3.177.У графі 4 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін   до розпису;

3.178. 

3.179.у графі 5 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 4 підпункту 6.1;

3.180. 

3.181.у графах 6 і 7 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років.

3.182. 

3.183.у графах 9 і 10 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

3.184.у графі 11 – розрахунок зобов’язань по видатках, у тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість   на початок поточного року).

3.185. 

3.186.Підпункт 14.2.

3.187. 

3.188.Графи 4 та 5 таблиці 14.2 повинні відповідати:

3.189. 

3.190.графа 4 – графі 8 підпункту 6.1 (обсяги асигнувань, затверджені розписом районного бюджету  на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту);

3.191. 

3.192.графа 5 – графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року).

3.193. 

3.194.графа 9 – графі 12 підпункту 6.1 (обсяг видатків на плановий рік).

3.195. 

3.196.У графах 6, 7 та графах 11, 12 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

3.197. 

3.198.у графах 8 і 13 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань  по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік (граничним обсягом видатків на плановий рік) та плановим обсягом погашення кредиторської заборгованості на початок відповідного року).

3.199. 

3.200.Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність                                     до передбачених асигнувань), а також розроблення заходів з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

3.201. 

3.202.У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

3.203. 

3.204.У графі 4 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

 

3.205.у графі 5 – показники за минулий рік за касовими видатками / наданням кредитів  відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.206. 

3.207.у графах 6 і 7 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років.

3.208. 

3.209.у графі 8 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового року;

3.210.у графах 9 і 10 – причини виникнення дебіторської заборгованості   та вжиті заходи щодо її ліквідації відповідно.

 

3.211.У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом:

3.212. 

3.213.у графі 2 підпункту 14.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта;

 

3.214.у графі 3 підпункту 14.4 – відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта;

3.215. 

3.216.у графі 4 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта;

3.217. 

3.218.у графі 5 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсязі;

3.219. 

3.220.у графі 6 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;

3.221. 

3.222.у графі 7 підпункту 14.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.

3.223. 

3.224.У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

3.225. 

3.226.14. У пункті 15 наводяться:

 

3.227.аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

3.228. 

3.229.показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

 

3.230.15. Інформація, наведена в окремих пунктах Форми 20__-2 (додаток 2), в подальшому використовується для формування паспорту бюджетної програми.

 

V. Порядок заповнення Форми – 3

3.231. 

3.232.1. Лише після заповнення форм 20__-1 (додаток 1) і 20__-2    (додаток 2), у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні  за плановим два бюджетні періоди, може бути заповнена форма 20__-3 (додаток 3), в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсяги капітальних видатків на плановий рік, які будуть передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та наступні за плановим два бюджетні періоди (запити на збільшення видатків/надання кредитів можливі лише за бюджетними програмами, підпрограмами які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

3.233. 

3.234.2. У пункті 2 наводиться інформація про зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі виділення додаткових коштів, наслідки у разі не виділення додаткових коштів та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, підпрограми.

3.235.У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період. Показники у графах 3, 4, 5 повинні відповідати показникам у графах 4, 5, 6, пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) за відповідними бюджетними програмами, підпрограмами. Слід зазначити, що у цьому підпункті наводяться тільки ті бюджетні програми, підпрограми, які згідно з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені обсягом видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік і є пріоритетними. Тому в графі 6 визначається лише додаткова потреба (+) до обсягу на плановий рік.

3.236. 

3.237.У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку «ВСЬОГО» у графі 6 підпункту 14.4 пункту 14   Форми - 2, за відповідними бюджетними програмами.

3.238. 

3.239.У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

3.240. 

3.241.У другій таблиці підпункту 2.1 вказується зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.

3.242. 

3.243.Також слід зазначити про наслідки у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на плановий рік, а також альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

3.244. 

3.245.У пункті 2.2 показники у графах 3, 5 повинні збігатися з показниками  у графах 7, 8 пункту 3 таблиці форми 20__-1 за бюджетними програмами.

3.246. 

3.247.У графах 4, 6 заповнюються тільки ті бюджетні програми, що не забезпечені прогнозним обсягом видатків на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

3.248. 

3.249.Визначається вплив у разі передбачення цих коштів на виконання бюджетної програми в наступні за плановим два бюджетні періоди, зміни результативних показників бюджетної програми, які характеризують її виконання.

3.250. 

3.251.Також визначаються наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені виходячи із прогнозу на два наступні за плановим бюджетні періоди та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання  бюджетної програми.

3.252. 

3.253.У графі 7 обґрунтовується необхідність додаткових коштів                                загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі економічної класифікації видатків / кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах).

 

 

 

Начальник управління фінансів                                                     В.Й.Дулько

Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки загальний, Форма 20__-1

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) 

                (найменування головного розпорядника коштів районного  бюджету)                  КВК        

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету.

 

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на 20__ рікта індикативних прогнозних показників на 20__ - 20__ роки  за бюджетними програмами та підпрограмами                                                                                                   (тис.грн.)

КПКВК*

Найменування

Відповідальний виконавець

20__ рік
(звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Програма

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду районного  бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ - 20__ роки  за бюджетними програмами та підпрограмами                                                                                                   (тис.грн.)

 

КПКВК*

Найменування

Відповідальний виконавець

20__ рік
(звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

 

 

Керівник установи

_____________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

                           

     

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки індивідуальний, Форма 20__-2

1.      ___________________________________________________________________________ (__) (__)  

                 (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)                                      КВК

2.      ________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

                 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3.      ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)

                        (найменування бюджетної програми)                                                                              КПКВК*

4.      Мета бюджетної програми на 20__- 20__ роки.

4.1.  Мета бюджетної програми, строки її реалізації.

4.2.  Підстави для реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках.

                                                                                                                                                                                                             (тис.грн.)

 

 

КПКВК*

Код

Найменування

20__ рік (звіт)

 

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602100

На початок періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

602200

На кінець періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__-20__ роках                                                                                              (тис.грн.)                                                                                                                                                        

 

 

КПКВК*

Код

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету                    

      Х      

 

 

 

Х

 

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Підпрограма 2(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету.

 

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__-20__роках

                                                                                                                                                                                                                                              (тис.грн.)

 

 

КПКВК*

 

КЕКВ

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

 

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__- 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                        (тис.грн.)

 

 

КПКВК*

ККК

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

Разом

(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__-20__роках

                                                                                                                                                                                                                                                      (тис.грн.)

 

 

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__- 20__ роках

                                                                                                                                                                                         (тис.грн.)

 

 

КПКВК*

ККК

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

 

7.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань.

 

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__-20__ роках          

                                                                                                                                                                                            (тис.грн.)

 

 

КПКВК*

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__-20__ роках          

                                                                                                                                                                                           (тис.грн.)

 

 

КПКВК*

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми.

 

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 20__-20__ роках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (тис.грн.)

 

КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

 

20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

     Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 20__-20__ роках.                                                           (тис.грн)

 

КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

 

загальний

фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

 

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

 

КПКВК*

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обов’язкові виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші доплати та надбавки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Премії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Матеріальна допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 

КПКВК*

Категорії працівників

20__ рік (звіт)

20__ рік (план)

20__ рік

20__ рік

20__ рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, установ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО штатних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ штатних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

Продовження додатку 2

 

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми.

 

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах  бюджетної програми у 20__ -20__ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Найменування

 

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__-20__ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Найменування

 

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

 

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми.

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__-20__ роках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (тис.грн.)

 

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__-20__  роках                                                                                                                                                                                         (тис.грн.)

 

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

 

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 20__-20__роки.

14. Бюджетні зобов’язання у 20__-20__ роках.

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 20__ (звітному) році

(тис.грн.)

 

 

КПКВК*

КЕКВ

/ККК

Найменування

 

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Зміна кредиторської заборгованості

(7-6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (5+7)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 20__-20__ (поточному та плановому) роках

 (тис.грн.)

 

 

 

КПКВК*

КЕКВ/

ККК

Найменування

20__ рік

20__ рік

Затверджені призначення

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Планується погасити кредиторську заборгованость за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(4-6)

Граничний обсяг

Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__

(5-6-7)

Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(9-11)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__-20__ (звітному та поточному) роках                                                                                       

( грн.)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

 

Нормативно-правовий акт

 

 

 

 

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__-20__роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

    * Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

 

 

 

Продовження додатку 2

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Бюджетний запит на 20__-20__ роки додатковий, Форма 20__-3

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)  

               (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)                         КВК          

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду районного  бюджету.

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду районного бюджету на 20__ рік (плановий) за бюджетними програмами

                                                                                                                                                                                                           (тис.грн.)                                        

 

Код

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__ рік

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

граничний обсяг

необхідно додатково

(+)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВК*

Програма

 

 

 

 

 

КПКВК*

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

КПКВК*

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п

КПКВК*

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (проект) в межах доведених граничних обсягів

20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

 

Продовження додатку 3

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду районного бюджету на 20__-20__(прогнозні) роки за бюджетними програмами

    (тис.грн.)

Код

Найменування

20__ рік

(прогноз)

20__ рік

(прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__-20__ роки (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у  додаткових коштах)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково

(+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково

(+)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВК*

Програма

 

 

 

 

 

КПКВК*

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

КПКВК*

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п

КПКВК*

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

 

Продовження додатку 3

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

         * Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України
від 2 грудня 2014 року № 1195 (зі змінами).

 

 

Керівник

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

ОВРУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСІВ

 

    

НАКАЗ

 

 

 

 04.12.2017                                                                                           № 81-у

 

Про відомчу класифікацію

видатків та кредитування

районного бюджету

 

           На виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017                      № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Затвердити  відомчу класифікацію видатків та кредитування районного бюджету:

2.      

Код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету

Назва головного розпорядника коштів районного бюджету

 

01

Овруцька районна рада

02

Овруцька районна державна адміністрація

06

Відділ освіти Овруцької районної державної адміністрації

 08

 

Управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації

10

Відділ культури та туризму Овруцької районної державної адміністрації

 

2

 

Код відомчої класифікації видатків та кредитування обласного бюджету                             

Назва головного розпорядника коштів обласного бюджету

 

11

Відділ сім’ї, молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

24

Управління агропромислового розвитку Овруцької районної державної адміністрації

37

Управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації

 

2. Довести даний наказ для використання при складанні та виконанні районного бюджету:

 

- бюджетному відділу (Пешко В.М.) - головним розпорядникам коштів районного бюджету; управлінню Державної казначейської служби України                             в Овруцькому районі.

                           

                   

       3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

       4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

 

Начальник управління

фінансів                                                                                         В.Й.Дулько 

 

 

 

Н А К А З

 

 

 

04 грудня 2017 року                                                                      № 80-у

 

 

Про внесення змін до

Інструкції з підготовки

бюджетних запитів                                Зареєстровано в Головному   

                                                                  територіальному управлінні

                                                                  юстиції у Житомирській області

                                                                  від 13.12.2017 року № 102/1466

                                                      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

 

НАКАЗУЮ:

 

1.            Внести зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації від 21 листопада 2016 року № 28-у, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області
12 грудня 2016 року за № 60/1346, а саме:

 

слова та цифри «наказ Міністерства фінансів України від 02 грудня
2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової  класифікації  видатків  та  кредитування  для  бюджетів

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами і доповненнями)», у всіх відмінках, замінити словами та цифрами «наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», у відповідних відмінках.

 

2. Бюджетному відділу (Пешко В.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Житомирській області.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2018 року, але не раніше з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

 

 

 

Начальник управління

фінансів                                                                                              В.Й.Дулько

 

 

 

 ОВРУЦЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Житомирської області

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ

 

НАКАЗ

 

          м.Овруч

 

22.10.2018                                                                              № 47-у

 

 

Про затвердження Інструкції з

підготовки бюджетних запитів            Зареєстровано в Головному   

                                                                 територіальному управлінні юстиції

                                                                  у Житомирській області

                                                                  12 листопада 2018 р за № 80/1564

 

 

 

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня  2015 року за                    № 957/27402 (із змінами і доповненнями)

 

НАКАЗУЮ:

1.      Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, що додається.

 

2.      Визнати таким, що втратив чинність, наказ управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації від 21 листопада 2016 року № 28-у «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», який зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області 12 грудня 2016 року за № 60/1346 (із змінами).

 

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

     4. Цей наказ набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше з дня  його офіційного опублікування.

 

 

Начальник  управління фінансів                                                   В. Дулько

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління фінансів Овруцької районної

державної адміністрації

       22.10.2018   № 47-у

 

 

                                                                 Зареєстровано в Головному   

                                                                 територіальному управлінні юстиції

                                                                  у Житомирській області

                                                                  12 листопада 2018 р за № 80/1564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

 

І. Загальні положення

 

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий рік (далі – проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз районного бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його у визначені терміни та порядку до управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації (далі – управління фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами:

 

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки загальний, Форма 20__-1(додаток 1), далі – Форма-1;

 

Бюджетний запит на 20__- 20__ роки індивідуальний, Форма 20__-2 (додаток 2),  далі – Форма-2;

 

Бюджетний запит на 20__-20__ роки додатковий, Форма 20__-3 (додаток 3),далі – Форма-3.

 

 

 

 

 

3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно:
Форма – 20__- 2 (додаток 2) заповнюється на підставі показників
Форми – 20__-1 (додаток 1) і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма – 20__- 3 (додаток 3).

 

4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях
 без копійок.

 

5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових                                   (у тому числі прогнозних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий рік (далі – прогнозні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших показників, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників.

 

6. Прогнозні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються управлінням фінансів.

     

7. Розрахунок прогнозних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

 

прогнозних обсягів доходів;

 

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

 

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України                       від 30 серпня 2002 року № 1298 (далі - Єдина тарифна сітка);

 

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

 

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

 

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо;

необхідності передбачення видатків на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів в бюджетній сфері.

 

3.1.          8. Граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди доводяться управлінням фінансів до головного розпорядника загальними сумами за роками.

 

          9. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмамиз урахуванням пріоритетів державної політики, визначених програмними документами економічного і соціального розвитку, на реалізацію яких спрямовано його діяльність та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди.

 

10. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення
та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам  класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

11. З метою співставлення показників за бюджетними програмами, у разі змін у структурі видатків головного розпорядника, звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду, затверджені рішенням про районний бюджет на поточний рік, приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

У разі якщо бюджетна програма у структурі видатків головного розпорядника не передбачається на плановий бюджетний рік:

 

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

 

звітні показники попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування поточного бюджетного періоду, а у разі відсутності таких видатків у поточному році – наводяться окремим рядком.

 

3.2.          12. Для заповнення форм бюджетного запиту, використовуються:

3.3.           

3.4.          дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків – для заповнення показників за попередній бюджетний період;

3.5.           

3.6.          показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік  з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту, з урахуванням капітальних видатків, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

3.7.           

3.8.          показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно
до положень розділу ІІ цієї Інструкції - для зазначення показників
на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.9.           

3.10.     13. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до управління фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету.

 

3.11.     У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного управлінням фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

3.12.      

3.13.     14. Бюджетні запити складаються всіма головними розпорядниками
і подаються до управління фінансів у визначені терміни та порядку.

3.14.      

3.15.     Управління фінансів здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів.

3.16.      

3.17.     На основі результатів аналізу начальник управління фінансів відповідно до норм, визначених частиною 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

3.18.      

3.19.     15. Відповідно до підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України одночасно з проектом рішення про районний бюджет на плановий рік головними розпорядниками подаються до постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності районної ради пояснення до проекту районного бюджету.

3.20.      

3.21.     16. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету                            на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, структура якого не відповідає вимогам цієї Інструкції, управління фінансів має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

 

3.22.     17. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту,                                     що є бюджетним правопорушенням, посадові особи управління фінансів, керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2010 року № 1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                             30 листопада 2010 року за № 1201/18496 (із змінами та доповненнями), складають протокол про бюджетне правопорушення і застосовують до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

3.23.      

 

ІІ. Розрахунок видатків та надання кредитів                                        на плановий та наступні за плановим                                                     два бюджетні періоди

 

3.24.     1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

3.25.      

3.26.     Головний розпорядник застосовує код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до структури, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями).

 

2.       Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

 

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

 

норм і нормативів;

 

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

 

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном;

 

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

 

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

 

3.27.     3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий                    та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною  бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

3.28.      

3.29.     Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

3.30.      

3.31.     4.       Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договорів між головним розпорядником                                та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

3.32.      

        5.       Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників забюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів на відповідні бюджетні періоди.

 

3.33.     6.       Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання                    та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного                           і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних   коштів.

3.34.      

3.35.     7.       За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

 

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

3.36.          8. Обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 

3.37.     9. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                        28 лютого 2002 року № 228  (із змінами і доповненнями).

 

При заповненні бюджетних запитів в частині спеціального фонду                     на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах, а також з урахуванням прогнозних розрахунків джерел надходжень.

 

10. У цій Інструкції визначення таких бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

минулий рік – звітний період;

поточний рік – рік, в якому здійснюється планування бюджетних показників на наступний плановий рік;

плановий рік - рік, на який здійснюється планування бюджетних показників.

 

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми -1

 

3.38.     1. Форма 20__-1 (додаток 1) призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу видатків/надання кредитів та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

3.39.      

3.40.     2. У формі 20__-1 (додаток 1): зазначається мета діяльності головного розпорядника, у галузях в яких спрямована його діяльність, показники результатів діяльності головного розпорядника на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розподіл граничного обсягу витрат загального та спеціального фондів на плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників на наступні два за плановим бюджетні періоди за бюджетними програмами з відповідними показниками попереднього та поточного бюджетних періодів.

3.41.      

3.42.     3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника, код типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету.

3.43.      

 У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника.                     Визначаючи основну мету діяльності на черговий рік, головні розпорядники мають відобразити результати фінансово-господарської діяльності попереднього та поточного року, що передує плановому, та середньострокову перспективу, а також навести детальні розрахунки та обґрунтування до них щодо потреби у бюджетних асигнуваннях на наступний рік. Під час заповнення бюджетних запитів необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у попередніх роках.

Мета діяльності головного розпорядника – це те, чого він намагається досягти шляхом реалізації всіх своїх бюджетних програм відповідно до затверджених  місцевих/регіональних програм розвитку відповідної території.

При визначенні мети діяльності необхідно керуватися такими критеріями:

1) слід ураховувати насамперед визначені нормативними актами пріоритетні напрями розвитку відповідної галузі/сфери;

2) формулювання має бути чітким та лаконічним;

3) мета має бути пов’язана з досягненням певного результату;

4) має охоплюватися вся діяльність головного розпорядника, але не має бути роздробленості та численності.

 

4. Пункт 3 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм.

3.44.      

3.45.              У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.46.      

3.47.              у графі 6 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення районної ради про бюджет на момент заповнення запиту;

3.48.      

3.49.     у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм.

 

3.50.     При цьому, обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “УСЬОГО” у графах 7-9, не повинні перевищувати доведені Управлінням фінансів головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та індикативні прогнозні показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступні  за плановим два бюджетні періоди.

 

            5. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду районного бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування.

3.51.      

3.52.              У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.53.      

3.54.              у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

 

3.55.     у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування.

IV. Порядок заповнення Форми – 2

 

1. Форма 20__-2 (додаток 2) призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених
за кожною бюджетною програмоюза програмною класифікацією видатків та кредитування.

 

3.56.     2. У пунктах 1, 2, 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника, код типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету, найменування відповідного виконавця, найменування та код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

3.57.      

3.58.     3. У пункті 4 зазначаються основна мета виконання бюджетної програми, завдання, законодавчі підстави та строки її реалізації.

3.59.      

3.60.     Мета бюджетної програми визначається відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.

 

3.61.     Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

3.62.      

Мета бюджетної програми має бути чіткою, реальною та досяжною. Вона має відображати цілі, які необхідно досягти при виконанні безпосередньо  бюджетної програми у середньостроковому періоді; відповідати пріоритетам місцевої/регіональної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами; сприяти реалізації діяльності головного розпорядника у плановому та двох наступних за плановим роках.

Мета бюджетної програми не має бути тотожною завданням бюджетної програми; однаковою за кількома бюджетними програмами; містити посилання на саму себе (мета… з метою…); визначати поряд з основною (загальною) ціллю декілька другорядних.

Завдання бюджетної програми спрямовані на досягнення мети бюджетної програми та відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом наступного бюджетного періоду.

Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними, їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми.

Завдання не повинні мати декларативного характеру та не відображати шляхів досягнення мети, включати завдання, що не належать до сфери діяльності головного розпорядника, або такі, що не виконуються у відповідному бюджетному періоді; дублювати мету бюджетної програми та/або напрями використання коштів.

 

3.63.     Інформація, наведена у пункті 4, використовується головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

3.64.      

3.65.     4. У пункті 5 зазначаються усі надходження, що спрямовуються 
для виконання бюджетної програми.

3.66.      

3.67.     У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 зазначаються показники, наведені у пункті 3 форми 20__-1 (додаток1) у рядку УСЬОГО у графах 5-9.

3.68.      

3.69.     Показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду визначені за таким переліком:

3.70.      

3.71.     1) Власні надходження бюджетних установ можуть визначатися головним розпорядником на плановий рік за наявності відповідної підстави. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

 

3.72.     2) Інші надходження спеціального фонду, визначені рішенням про районний бюджет на минулий та поточний роки, і які передбачається отримувати у плановому році.

3.73.     Також до інших надходжень спеціального фонду додається:

3.74.     надходження коштів, що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду (код 602400)) у звітному                            та поточному роках;

3.75.     запозичення;

3.76.     різниця між залишками бюджетних коштів на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

 

3.77.     3) Повернення кредитів до бюджету, відображаються зі знаком                          „–„ у розрізі класифікації кредитування.

3.78.      

3.79.     У графі  4 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначається обсяг надходжень
до спеціального фонду головного розпорядника за минулий рік відповідно        до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України.

3.80.      

3.81.     У графі 8 підпункту 1 пункту 5 (затверджено) – обсяг надходжень                              до спеціального фонду для виконання бюджетної програми головного розпорядника, затверджений розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

3.82.      

3.83.     У графі 12 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду головного розпорядника на плановий рік.

           

         У графах 4 та 8 підпункту 2 пункту 5 (прогноз) – надходженняспеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

         У графах 5, 9, 13 підпункту 1 пункту 5 та графах 5, 9 підпункту 2 пункту 5 зазначаються показники надходжень спеціального фонду, що належать до бюджету розвитку. 

3.84.      

3.85.     5. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий рік та видатки (підпункт 3) або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету:

3.86.      

3.87.     у графі 3 підпункту 1 пункту 6 та графі 3 підпункту 2 пункту 6  (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.88.      

3.89.     у графах 4, 5 підпункту 1 пункту 6 та графах 4, 5 підпункту 2 пункту 6 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.90.      

3.91.     у графі 7 підпункту 1 пункту 6 та графі 7 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту;

3.92.      

3.93.     у графах 8, 9 підпункту 1 пункту 6 та графах 8, 9 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

3.94.      

3.95.     у графі 11 підпункту 1 пункту 6 та графі 11 підпункту 2 пункту 6 (проект) – видатки/надання кредитів загального фонду на плановий рік, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

3.96.      

3.97.     у графах 12, 13 підпункту 1 пункту 6 та графах 12, 13 підпункту 2 пункту 6 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий рік розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

3.98.      

 

3.99.     у графах 3 і 7 підпункту 3 пункту 6 та у графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 (прогноз) – прогноз видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

3.100. 

3.101.у графах 4, 5 і 8, 9 підпункту 3 пункту 6 та у графах 4, 5 і 8, 9 підпункту 4 пункту 6 (прогноз) – прогноз видатків або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно                   до розділу ІІ цієї Інструкції.

3.102. 

3.103.Показники видатків і надання кредитів у рядках “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпунктів 1, 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 5, 6, 7 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

3.104. 

3.105.Показники видатків і надання кредитів у рядках “УСЬОГО”                       по графах 3 і 7 підпунктів 3, 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 8 і 9 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

3.106. 

3.107.6. У пункті 7 визначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів.

3.108. 

3.109.Відповідно до цього переліку будуть формуватися результативні показники у пункті 8 Форми 20__-2 (додаток 2) та складатися паспорт бюджетної програми.

3.110. 

Напрями використання коштів – це дії (заходи), що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

Погашення кредиторської заборгованості відображається як окремий напрям використання бюджетних коштів. При цьому обов’язково зазначається результативний показник якості – рівень погашення кредиторської заборгованості.

Витрачання на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми або в порядку використання бюджетних коштів, є нецільовим використанням бюджетних коштів.

 

3.111.У графі 3 підпункту 1 пункту 7 (звіт) – касові видатки/надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України.

3.112. 

3.113.У графах 4, 5 підпункту 1 пункту 7 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України.

3.114. 

3.115.У графі 7 підпункту 1 пункту 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік  з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту.

3.116. 

3.117.У графах 8, 9 підпункту 1 пункту 7 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

3.118. 

3.119.У графі 11 підпункту 1 пункту 7 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік.

3.120. 

3.121.У графах 12, 13 підпункту 1 пункту 7 (проект) – видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.

3.122. 

3.123.Видатки/надання кредитів у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

3.124. 

3.125.Видатки/надання кредитів у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним показникам по графах 8, 9 пункту 3 форми 20__-1 (додаток1) для відповідної бюджетної програми.

3.126. 

3.127.7. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.128. 

Результативні показники бюджетних програм є особливою складовою програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

 

3.129.Результативні показники, які наведені у підпунктах 1 та 2 пункту 8, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники формуються для кожного окремого завдання бюджетної програми та мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання бюджетної програми, їх необхідність і відповідність визначеній меті; порівняти результати виконання бюджетної програми у динаміці за роками та між головними розпорядниками; визначати найефективніші бюджетні програми при розподілі бюджетних коштів.

Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.

Міністерством фінансів України визначено загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм.

Спільними наказами Міністерства фінансів України та профільних міністерств затверджено типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у відповідній сфері/галузі.

Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості.

Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризують структуру витрат бюджетної програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи, у тому числі залучених до надання послуг, кількість осіб, які мають право на отримання послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції, реставрації), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступних роках (загальна потреба), кошторисну вартість реалізації інвестиційних проектів (проектів будівництва).

Тобто показники затрат мають відповідати на такі запитання: «Які ресурси (матеріальні, трудові та ін.) залучені для виконання бюджетної програми?», «Яка структура витрат?».

Показники продукту характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах бюджетної програми, можуть відображати обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість осіб, яким надано послуги.

Тобто показники продукту мають відповідати на запитання: «Що саме зроблено?».

Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, ефективність надання послуг, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом та визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.

Тобто показники ефективності мають відповідати на такі запитання: «Які витрати на одиницю продукту?», «Скільки продукту вироблено одиницею ресурсу?».

Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, відповідність створеного продукту установленим стандартам (нормативам), рівень реалізації інвестиційних проектів, виконання робіт, ступінь готовності об’єктів будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволення користувачів державних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення державними послугами осіб, які мають на них право; висвітлюють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці, користь для суспільства від реалізації бюджетної програми. Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів, недоцільно включати до складу показників якості.

Тобто показники якості мають відповідати на такі запитання: «Яка користь від реалізації бюджетної програми?», «Який досягнуто результат?».

 

3.130.Обов’язково необхідно заповнити графу 4 «Джерело інформації», вказавши найменування статистичних збірників, звітності та обліку,                        що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.

3.131. 

8. У пункті 9 необхідно навести структуру видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди по таких видах виплат:

обов’язкові виплати;

інші доплати та надбавки;

премії;

матеріальна допомога.

3.132.При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки                          на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також                                  у спеціальному фонді.

3.133. 

3.134.9. У пункті 10 потрібно навести чисельність працівників, зайнятих                  у бюджетних установах, в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

 

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

 

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць                   в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – на дату, визначену у листі Управління фінансів.

 

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ                          на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.135. 

3.136.Кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці                             та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у графі «загальний фонд»), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі "спеціальний фонд").

 

3.137.У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники,                                     що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють                   за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному,                                  і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”. 

3.138. 

3.139.Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9.

3.140. 

3.141.10. У пункті 11 наводиться перелік місцевих/регіональних програм, які передбачається виконувати з використанням коштів районного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/ надання кредитів бюджету.

3.142. 

3.143.У підпунктах 1, 2 пункту 11:

3.144. 

3.145.у графі 2 – вказується найменування місцевої/регіональної програми;

 

3.146.у графі 3 - нормативний документ, яким затверджена програма.

3.147. 

3.148.У підпункті 1 пункту 11 показники у графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники  графах 3, 4, 7, 8, 11, 12  підпунктів 1, 2 пункту 6.

 

3.149.У підпункті 2 пункту 11 показники у графах 4, 5, 7, 8 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 
3, 4, 7, 8, підпунктів 3, 4 пункту 6.

3.150. 

3.151.11. Пункт 12 містить інформацію про об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми, за рахунок коштів бюджету розвитку.

          Під час планування коштів на інвестиційні об’єкти необхідно враховувати рівень їх будівельної готовності та спрямовувати в пріоритетному порядку кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках. Для об'єктів, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, визначаються прогнозні показники  наступні за плановим два бюджетні періоди та враховуються протягом усього строку впровадження таких об'єктів.

                    

12. У пункті 13 наводиться аналіз результатів діяльності головного розпорядника за загальним фондом за ці періоди з наведенням пояснень щодо вказаних у пунктах 8-10 показників, у тому числі зазначається аналіз результативних показників, включаючи зміну чисельності працюючих, а також вказуються основні напрями реформування структури головного розпорядника,  що забезпечує виконання бюджетної програми тощо. 

3.152. 

3.153.Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці (пункт 9). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники. Необхідно також обґрунтувати необхідність проведення видатків/надання кредитів на плановий рік виходячи з обсягу та на підставі результативних показників.

3.154. 

3.155.Приведені головними розпорядниками у пункті 13, 15 обґрунтування в подальшому використовуються при підготовці пояснювальної записки до проекту бюджету на плановий рік і поданні Овруцькій районній державній адміністрації та Овруцькій районній раді.

3.156. 

3.157.13. У підпунктах 1, 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

3.158. 

3.159.Підпункт 1 пункту 14:

3.160. 

3.161.у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету за минулий рік з урахуванням усіх внесених змін                        до розпису;

3.162. 

3.163.у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту1 пункту 6;

3.164. 

3.165.у графах 5 і 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом;

3.166. 

3.167.у графах 8 і 9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

 

3.168.у графі 10 – розрахунок зобов’язань по видатках, у тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість                      на початок поточного року).

3.169. 

3.170.Підпункт 2 пункту 14:

 

3.171.графи 3 та 4 підпункту 2 пункту 14 повинні відповідати:

3.172. 

3.173.графа 3 – графі 7 підпункту 1 пункту 6 (обсяги асигнувань, затверджені розписом районного бюджету  на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту);

3.174. 

3.175.графа 4 – графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту);

3.176. 

3.177.графа 8 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (обсяг видатків на плановий рік);

3.178. 

3.179.у графах 5, 6 та графах 10, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити                      за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

3.180. 

3.181.у графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань                          по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік (граничним обсягом видатків на плановий рік) та плановим обсягом погашення кредиторської заборгованості на початок відповідного року).

3.182. 

3.183.Наведена у підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність                                     до передбачених асигнувань), а також розроблення заходів з приведення своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність до обсягів видатків на плановий рік.

3.184. 

3.185.У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

3.186. 

3.187.у графі 3 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету за минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

 

3.188.у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками/наданням кредитів  відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України;

3.189. 

3.190.у графах 5 і 6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом;

3.191. 

3.192.у графі 7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового року;

3.193. 

3.194.у графах 8 і 9 – причини виникнення дебіторської заборгованості                          та вжиті заходи щодо її ліквідації відповідно.

 

3.195.У підпункті 4 пункту 14 зазначаються конкретні пропозиції до заходів                            з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

3.196. 

3.197.14. У пункті 15 наводяться:

 

3.198.аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

3.199. 

3.200.показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, –

3.201. 

3.202. 

3.203.порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

 

3.204. 

3.205.15. Інформація, наведена в окремих пунктах Форми 20__-2
(додаток 2), в подальшому використовується для формування паспорту бюджетної програми.

 

 

V. Порядок заповнення Форми – 3

3.206. 

3.207.1. Лише після заповнення форм 20__-1 (додаток 1) і 20__-2                 (додаток 2), у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні                     за плановим два бюджетні періоди, може бути заповнена форма 20__-3 (додаток 3), в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсягів капітальних видатків на плановий рік, які будуть передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та наступні за плановим два бюджетні періоди (запити на збільшення видатків/надання кредитів можливі лише за бюджетними програмами, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

3.208. 

3.209.2. У пункті 4 наводиться інформація про зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі виділення додаткових коштів, наслідки у разі не виділення додаткових коштів та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

 

3.210.У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий рік. Показники у графах 3, 4, 5 повинні відповідати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) за відповідними бюджетними програмами. Слід зазначити, що у цьому підпункті наводяться тільки ті бюджетні програми, які згідно з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені обсягом видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік і є пріоритетними. Тому, в графі 6, визначається лише додаткова потреба (+) до обсягу на плановий рік.

3.211. 

3.212.У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий рік, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

3.213. 

3.214.У другій таблиці підпункту 1 пункту 4 вказується зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.

3.215. 

3.216.Також слід зазначити про наслідки у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на плановий рік, а також альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

3.217. 

3.218.У підпункті 2 пункту 4 показники у графах 3, 5 повинні збігатися з показниками  у графах 8, 9 пункту 3 таблиці форми 20__-1 за бюджетними програмами.

3.219. 

3.220.У графах 4, 6 заповнюються тільки ті бюджетні програми, що не забезпечені прогнозним обсягом видатків на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

3.221. 

3.222.Визначається вплив у разі передбачення цих коштів на виконання бюджетної програми в наступні за плановим два бюджетні періоди, зміни результативних показників бюджетної програми, які характеризують її виконання.

3.223. 

3.224.Також визначаються наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені виходячи із прогнозу на два наступні за плановим бюджетні періоди та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання  бюджетної програми.

3.225. 

3.226.У графі 7 підпункту 1 пункту 4 обґрунтовується необхідність додаткових коштів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі економічної класифікації видатків/кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах).

 

 

 

Начальник управління фінансів                                              В. Дулько