ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  фінансів РДА

від  17.12.2019 № 34-у

 

 

Г Р А Ф І К

 

прийому громадян начальником та

заступником начальника – начальником бюджетного відділу 

управління  фінансів Овруцької РДА

на 2020 рік

 

 

 

Начальник  відділу фінансів Овруцької райдержадміністрації

 

Дулько Василь Йосипович

вівторок, п»ятниця

з 8.00 – до 13.00

(кім 408)

 

Заступник начальника відділу  фінансів Овруцької райдержадміністрації

 

Пешко Володимир Миколайович

 

 

 

понеділок, середа

з 8.00  - до 13.00

( кім.412)

 

 

Відповідальна за кадрову роботу          Т.Л.Стогодюк                                                                                                                                                                                

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Розпорядження голови
  райдержадміністрації
  05.03.2013 №38
ПОЛОЖЕННЯ
про управління фінансів Овруцької
районної державної адміністрації
Житомирської області


1. Управління фінансів Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області (далі управління) є структурним підрозділом Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області, що утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.
Скорочена назва – УФ Овруцької РДА .

2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України і, відповідно, розпорядженнями голів обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, наказами Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, актами районної ради, прийнятими у межах її компетенції, а також Положенням про управління.

3. Основним завданням управління є: 
1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району; 
2) складання розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації; 
3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району; 
4) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат; 
5) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями бюджетного законодавства, щодо використання ними бюджетних коштів;


6) здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.

4. Управління відповідно до покладених повноважень виконує такі завдання:
1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
2) визначає порядок і терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів; 
3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; 
4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації; 
5) розробляє баланс фінансових ресурсів району, готує пропозиції щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету; 
6) організовує роботи, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами селищної, сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації; 
7) складає, затверджує тимчасовий розпис та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету;
8) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням; 
9) затверджує паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
10) здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним бюджетом і обласними бюджетом;
11) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету; 
12) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;
13) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до відповідного місцевого бюджету; 
14) організовує виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної, міської рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів; 
15) готує і надає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету; 
16) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;
17) розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків; 
18) проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів; 
19) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
20) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає річний та квартальні звіти про виконання районного бюджету; 
21) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету; 
22) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевого бюджету;
23) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
24) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів;
25) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління – місцевій держадміністрації, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово - комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів передбачених законодавством;
26) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
27) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;
28) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

5. Управління має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіального органу Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності, пояснення, матеріали та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;
2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції підрозділу; 
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту фінансів обласної державної адміністрації та заступником голови облдержадміністрації.
Начальник управління може мати заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

8. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;
3) затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
11) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;
12) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;
13) забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
14) подає на затвердження проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
15) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління;
16) здійснює добір кадрів;
17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
18) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу та законодавством про працю працівників управління, присвоює їм ранги державних службовців заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;
19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом

9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Кошторис та штатний розпис управління, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління у межах виділених асигнувань затверджує директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

11.Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.