Архівний відділ

Овруцька районна державна адміністрація

Житомирської області

А Р Х І В Н И Й   С Е К Т О Р

11101,  м.Овруч, вул. Тараса Шевченка 31, тел. 4-22-35

Адреса: 11101 Житомирська область, м.Овруч, вул.Гетьмана Виговського,2
Тел.: (04148) 4-22-35
розпорядок роботи сектору:
з 8-00 до 17-00 щоденно
вихідні дні:  субота, неділя

Завідуюча архівним сектором:                Дуб Олена Миколаївна

 

Загальні положення

Архівний сектор є структурним підрозділом районної державної адміністрації , підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації.

Архівний сектор райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента  та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голів обласної та районної  держадміністрацій, рішеннями районної ради , наказами директора державного архіву області.

Основні завдання сектору:

Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району.

Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства.

Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.

Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1)      складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

2)      забезпечує зберігання, облік та охорону:

-         документів Національного архівного фонду, переданих сектору органами   

державної влади, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють на території району;

-         документів особового походження;

-         фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

-         друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

-         облікованих документів і довідкового апарату до них;

3)організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до

Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) подає районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

7) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

8)  надає консультативно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

9) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

10) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

11) передає державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

12) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

13) видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обгрунтованого  спростування чи додаткових відомостей про особу;

14) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.