Сектор охорони здоров’я

Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації
м. Овруч, вул.Шевченка,106, тел/факс: 4-37-30

Завідувач сектору Шурховецький Володимир Анатолійович

Спеціаліст І категорії - Косинська Оксана Сергіївна

Основні завдання :
-    реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я у районі;
-    здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я;
-    координація діяльності закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, пов’язаної з наданням лікувально-профілактичної допомоги населенню району.

У своїй діяльності керується: Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими в межах її повноважень, а також положеннями про відділ.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від   23.01.2014    №   18

Про затвердження Положення про сектор охорони здоров’я Овруцької райдержадміністрації Житомирської області

 

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 26.09.2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.11.2013 року № 112-К «Про внесення змін до складу райдержадміністрації»:

 

         1. Затвердити Положення про сектор охорони здоров’я Овруцької райдержадміністрації Житомирської області (додається).

 

         2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 12.02.2013 року № 24 «Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я Овруцької райдержадміністрації Житомирської області».

 

Голова адміністрації                                          М. Г. Левківський

                                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор охорони здоров'я Овруцької

районної державної адміністрації

1. Сектор охорони здоров'я районної державної адміністрації (далі — сектор) є структурним підрозділом Овруцької районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, рішеннями Овруцької районної ради, прийнятими в межах її повноважень, а також Положенням про сектор.

3. Основними завданнями сектору є:

- забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я у районі;

- здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів у сфері охорони здоров'я;

- координація діяльності закладів охорони здоров'я району незалежно від форми власності та підпорядкування, пов'язаної з наданням лікувально-профілактичної допомоги населенню району.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевих бюджетів, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання;

2) розробляє та подає районній державній адміністрації пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню;

3) забезпечує прогнозування та планування розвитку мережі закладів охорони здоров'я у Овруцькому районі;

4) вивчає потребу закладів охорони здоров'я у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, проводить аналіз ефективності їх використання, вивчає потребу аптечних закладів та здійснює контроль за  їх ефективністю роботи, в межах чинного законодавства, незалежно від форми власності та підпорядкування ;

5) формує заявки на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, інструментарію, спеціальних санітарних транспортних засобів,  що централізовано постачаються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, організовує відповідно до законодавства проведення таких закупівель;

6) здійснює контроль за якістю та обсягами лікувально-профілактичної допомоги, що надається населенню району закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування;

7) проводить аналіз показників стану здоров'я населення, розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування здорового способу життя;

8) сприяє відповідно до законодавства проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району;

9) координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню району під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

10) сприяє проведенню систематичного медичного обстеження (диспансеризації осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та осіб, евакуйованих та відселених із зон відчуження, а також тих, хто проживає на території радіаційного забруднення);

11) організовує відповідно до законодавства роботу з охорони материнства дитинства, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування;

12) сприяє кадровому забезпеченню закладів охорони здоров'я, організовує  в установленому порядку роботу з підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;

13) забезпечує в установленому законодавством порядку розгляд звернень громадян, контролює проведення цієї роботи в закладах охорони здоров'я;

14) сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду в закладах охорони здоров'я, розвиткові міжрегіонального співробітництва в сфері охорони здоров'я;

15) виконує інші, покладені на нього функції та завдання. 

         5.  Сектор має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради, в тому числі медичні ради з питань, що належать до його компетенції. 

6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із Житомирською облдержадміністрацією та за погодженням директора обласного департаменту охорони здоров'я.

8. Завідувач сектору:

- здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за організацію та результати його діяльності;

-  подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про структурний підрозділ ;

- затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

- планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

- звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

- може входити до складу колегії райдержадміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

- подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису сектору;

- здійснює добір кадрів;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

- подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

- забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Сектор  утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.

10. Кошторис і штатний розпис сектору затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансово – господарським відділом райдержадміністрації.

11. Сектор  є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Підпорядковані установи

Центральна районна лікарня м. Овруч

вул. Радянська, 106

головний лікар – Луцюк Микола Миколайович

тел..: 4 – 23 – 40

 

Районна лікарня  №2 с. Словечне

с.Словечне, вул. Госпітальна, 47

головний лікар – Мазурок Сергій Юрійович

тел..: 5 – 11 – 40

 

КУ "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Овруцької районної ради

м. Овруч, вул Радянська, 41

головний лікар - Левківський Станіслав Олександрович

тел.: 4 - 32 - 59

 

Також до мережі охорони здоров’я  відносяться заклади ПМСД (первинної медико-санітарної допомоги):

  • 16 закладів АЗПСМ (амбулаторії загальної практики сімейної медицини);
  •  15 – ФАПів та 48 ФП району.

Служба охорони здоров’я розпочинала своє існування з  1820 року. Так  на території Овруцького повіту в простій селянській хаті було основано лікарню, в якій довгий час надавалась медична допомога людям всього повіту, а саме Словечне, Народичі, Лугини та навіть м. Коростень.

Найстаріший корпус сучасної  ЦРЛ – це корпус, де знаходиться інфекційне відділення. В минулому тисячолітті в ньому знаходилась перша Земська Овруцька лікарня.
В 1926 році Радянською владою було побудовано нове приміщення для лікарні, де функціонувало три відділення: хірургічне, терапевтичне та пологове. Зараз там знаходяться відділення денного стаціонару та гінекологічне відділення.
Щодо зовнішнього вигляду сучасної Овруцької ЦРЛ, то можемо сказати, що двоповерховий корпус лікарні був побудований в 1970 році за сприяння Ястребової Є.П. , яка на той час була головним лікарем та керувала закладом не один десяток років (1959-1983рр.). П’ятиповерховий корпус ЦРЛ був збудований вже 1992-1993 роках під керівництвом Левківського В.П.
Крім овруцької ЦРЛ в районі функціонує районна лікарня в с. Словечне,  13 селищних лікарських амбулаторій, амбулаторія лікарів загальної практики-сімейної медицини в м. Овруч, яка обслуговує, як міське населення так і сільське приписної дільниці м. Овруч, 15 ФАПів та 48 ФП.
На даний час в лікарні міста Овруч налічується 10 відділень, крім того відділення дитячої консультації, швидкої допомоги.
У складі ЦРЛ функціонує діагностичний центр, який забезпечує на належному рівні  надання населенню висококваліфікованої медичної допомоги (УЗД – дослідження, ендоскопічні та функціональні дослідження).
В ЦРЛ налагоджена співпраця з фондом допомоги дітям Чорнобиля по проекту «Колиска надії». Лікарня, одна із перших ЦРЛ по Україні, отримала статус «Лікарня доброзичлива до дитини». Операційна пологового відділення повністю забезпечена новим обладнанням для прийомів пологів у породіль нашого району. Також в комфортабельних палатах на сьогоднішній час можуть знаходитись й татусі новонароджених дітей, спостерігаючи за своїми чадами з перших днів життя.
Активно співпрацює з населенням району по наданню медикаментозної допомоги благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області». На даний час в районі налічується 7555 чоловік членів «ЛК». Лікарем - експертом  в Овруцькому районі являється Медведчук Н.М., яка щоденно проводить прийом у себе в кабінеті.
Кваліфіковану медичну допомогу населенню району надають 130 лікарів, а також 16 зубних лікарів, 546 чоловік середнього медичного персоналу, в тому числі 94 фельдшери.
В 2009 році ЦРЛ м. Овруч згідно наказу УОЗ «Про розподіл медичного обладнання закупленого централізовано за державними програмами» було передано новий рентген. Апарат (Система рентгенівська діагностична HF-51). Сесією районної ради  було виділено кошти на проведення ремонту кабінету, де встановлено новий апарат.
Проведено ремонт операційного блоку хірургічного відділення Овруцької ЦРЛ.   

 

Річний план  закупівель на 2014 рік зі змінами Овруцької центральної районної лікарні

 

Річний план закупівель на 2014 рік Комунальна установа «Центр первинної  медико-санітарної допомоги Овруцької  районної ради»  

 

Проект річного плану закупівель на 2015 рік Комунальна установа

«Центр первинної  медико-санітарної допомоги Овруцької  районної ради»  

 

Телефонний довідник закладів охорони здоров'я Овруцького району:

№ п/п

Назва закладу

П.І.П. керівника

Дата, рік та місяць народження

Номер телефону робочий,

домашній та мобільний

1.

Відділ охорони здоров’я РДА

Шурховецький

Володимир

Анатолійович

25.01.1972

4-37-30

 

0674103025

2.

Овруцька ЦРЛ

Луцюк

Микола

Миколайович

31.10.1972

4-23-40

4-21-03

0965072181

3.

с.Словечне РЛ

Мазурок

Сергій

Юрійович

07.10.1971

5-18-36

5-11-40

6-43-75

0676651581

4.

Районна поліклініка

Дедух

Олександр

Петрович

29.03.1963

4-25-02

4-18-10

0674244757

5.

АЗПСМ

с. Словечне

Война

Ніна

Григорівна

 

 

6.

Дитяча консультація

Машевський

Олег

Вікторович

14.04.1963

4-24-53

4-43-73

0974208479

7.

Амбулаторія сімейної медицини

м. Овруч (вул. Київська)

 

Пугайчук

Тетяна

Миколаївна

 

4-42-84

-

 

 

8.

СЕС

Каплюк

Валерій

Іванович

29.09.1957

4-22-07

4-37-06

0982629436

0661829041

9.

Першотравнева АЗПСМ

Головко

Ірина

Іванівна

03.04.1950

6-70-60

6-74-18

0968112295

10.

Ігнатпільська АЗПСМ

Піскунова

Галина  Володимирівна 

08.03.1959

7-51-33

7-52-11

0936800023

11.

Бондарівська АЗПСМ

Ковпанець

Петро

Іванович

08.07.1953

7-71-33

7-71-18

0969019634

12.

Н.Велідницька АЗПСМ

Юрчак

Оксана

Миколаївна

08.10.1979

7-31-33

-

0969256481

13.

Хлуплянська АЗПСМ

В.о. Желюк

Микола

Володимирович

09.05.1944

5-52-33

7-02-84

0672656504

14.

Покалівська АЗПСМ

Поддубна

Ірина

Адамівна

31.07.1983

5-81-43

-

0962906422

15.

с. В.Чернігівка АЗПСМ

Сичевська

Лариса

Павлівна

28.05.1958

5-61-33

-

0962906422

16.

С. Бігунь

АЗПСМ

Мельниченко

Микола

Миколайович

22.05.1973

5-42-71

-

0674107395

17.

С. Фосня

АЗПСМ

Гончар

Наталія

Василівна

26.11.1970

6-21-20

 

0677341159

18.

Пішаниця

АЗПСМ

Кончаківський Василь

Йосипович

08.01.1955

7-41-50

 

0982263007

19.

Шоломки 

АЗПСМ

м/с Першко

Альона

Миколаївна

 

7-21-33

7-21-11

 

20.

Листвин

АЗПСМ

В.о. Хілевич

Тамара

Василівна

28.11.1971

5-22-37

5-22-76

0972328770

21.

В. Хайча

 АЗПСМ

Алексеєнко

Наталія

Володимирівна

 

7-61-34

 

 

 

22.

АЗПСМ №1 м. Овруч

вул Радянська

Залізко

Наталія

Іванівна

 

4-36-49

23.

Коренівка ФП

Закусило

Юрій

Михайлович

01.06.1975

5-71-14 (спар)

0983041987

24.

Кирдани ФАП 

Бортник

Світлана

Василівна

12.02.1970

2-44-91

-

0961405802

25.

Дубовий Гай ФП

Гаращук

Наталія

Василівна

14.04.1972

6-35-26

2-25-42

0676649596

26.

Острів ФП

Струтовська

Людмила

Іванівна

25.12.1965

2-29-62

4-03-04

0935753043

27.

Заріччя ФАП

Дуб

Юрій

Васильович

05.05.1970

4-22-54

-

0671948701

28.

Товкачі ФАП

Буслик

Тетяна

Василівна

27.10.1975

7-91-08

-6-13-09

 

29.

Черепин ФП

Гаєвська

Олена

Сергіївна

05.05.1990

5-71-25

6-81-19

0969607340

 

30.

Гладковичі ФАП

Титюк

Яна

Валентинівна

08.05.1992

7-91-20

-

0961753718

31.

Селище ФАП

Бойко

Любов

Михайлівна

22.09.1955

7-91-33

-

0967311076

32.

Підгруддя ФП

Рибак

Наталія

Миколаївна

22.07.1962

6-12-90

6-12-57

0989372665

33.

Яцковичі ФП

Михальченко

Олена

Степанівна

20.11.1957

6-11-12

2-42-93

0968322360

34.

Заськи ФП

Кунашенко

Юлія

Василівна

18.07.1990

2-48-58

 

0961488293

35.

Корчівка ФП

Довженко

Тетяна

Петрівна

 

22.07.1973

3-40-28

0978119793

36.

Лукишки ФП

Шваб

Лариса

Миколаївна

27.12.1973

2-28-52

4-37-02

0677065047

37.

Колосівка ФП

Невмержицька

Аліна

Миколаївна

 

30.06.1989

6-11-14

0966263150

 

 

38.

Верпа ФП

Верпівська

Ніна

Дмитрівна

11.01.1977

6-41-54

 

0987562073

39.

Можари ФАП

В.о.Лемківська

 Ольга

Миколаївна

28.02.1964

6-41-33

 

0977199311

40.

 

Тхорин ФП

Кузьнецова

Ганна

Миколаївна

06.08.1952

5-13-20

-

0962636878

41.

Рокитне ФП

Кобилинська Ольга

Анатоліївна

01.01.1975

5-22-45

 

0980794110

42.

Кованка ФП

Макарчук Світлана

Володимирівна

08.01.1968

5-13-04

-

0951286352

43.

Нова Рудня ФП

Лучай Лідія

Анатоліївна

14.07.1985

5-72-85

-

0976877470

44.

Антоновичі ФП

Каращук Тетяна

Сергіївна

30.04.1991

5-14-53

 

0968768146

45.

Дуби ФП

Божок Галина

Іванівна

31.03.1973

5-11-18

5-16-37

0964929446

46.

Усово ФП

Писарчук Людмила Анатоліївна

16.09.1979

5-11-93

 

0967579213

47.

Бережість ФП

Коневська Наталія

Василівна

07.12.1966

7-81-21

4-45-40

0969754161

48.

Виступовичі ФП

Коневська Наталія

Василівна

07.12.1966

7-81-21

4-45-40

0969754161

49.

Білокамінна ФП

Лехова

Марина

Олександрівна

30.08.1991

6-52-43

0982774894

0634123062

 

50.

Гошів ФП

Корольчук Олександр

Вікторович

24.09.1970

6-51-41

-

0968635881

51.

Павлюки ФП

В.О. Пінчук

Наталля  Іванівна

22.10.1969

7-51-55

7-51-29

52.

Бондарівка ФП

Михайлишина Ольга

Дмитрівна

09.08.1965

7-71-00

 

53.

Норинськ ФАП

Лавренчук

Ірина

Василівна

20.06.1992

7-11-82

0969121006

 

54.

Красносілка ФП

Зубрейчук тамара

Миколаївна

29.03.1971

7-71-72

0970765716

 

55.

Черевки ФП

Мартинчук

Оксана

Олексіївна

17.10.1975

7-31-97

0961191278

 

56.

Красилівка ФП

Кобилинська

Галина

Василівна

05.01.1969

7-32-52

-

0961579177

57.

Прибитки ФАп

Герасимчук

Світлана

Петрвіна

02.01.1967

7-32-11

7-33-34

0677942319

58.

Сорокопень ФП

Герасимчук

Світлана

Василівна

08.12.1973

7-31-26

7-32-29

0984407578

59.

Білка ФП

Мелиниченко

Тамара

Григорівна

26.08.1973

7-31-37

0968108172

 

60.

Ст. Велідники ФП

Мініч

Ольга

Василівна

26.05.1944

7-32-59

0669780341

61.

Середня Рудня ФП

 

 

6-81-59

 

62.

Лучанки ФАП

Невмержицька

Наталія

Сергіївна

13.10.1966

5-31-43

0970290195

 

63.

Возничі ФП

Невмержицький

Анатолій

Миколайович

27.09.1953

5-31-55

 

 

64.

Невгоди ФП

Яворська

Олена

Петрівна

27.03.1976

6-21-13

0673914791

65.

Потаповичі ФП

 

 

6-51-58

66.

Мала Фосня ФП

Кравчук

Олена

Валеріївна

10.01.1989

6-22-51

0976065219

67.

Коптівщина ФП

Духновський

Микола

Юрійович

27.05.1985

5-81-12

( зі школою)

5-81-81

-

68.

Гаєвичі ФП

Овадчук

Світлана

Іванівна

13.02.1974

5-81-66

-

0971019884

69.

Скребеличі ФП

Захожа

Галина

Степанівна

04.05.1975

5-81-23

70.

Дівошин ФП

Кобилинська

Галина

Олександрівна

24.04.1968

5-81-68

-

-

71.

Полохачів ФП

Хомич

Валентина

Олексіївна

11.05.1970

5-81-79

-

0967330487

72.

Клинець ФП

Будишевська

Тетяна

Олексіївна

30.05.1979

7-41-78

-

0974159208

73.

Полісся ФП

Козачук

Тетяна

Миколаївна

22.09.1974

7-41-76

-

06771146971

74.

Павловичі ФП

Баран

Василь

Володимирович

16.08.1979

7-41-29

-

0980802088

75.

Кобилин ФП

Домославська

Світлана

Миколаївна

17.04.1970

7-61-57

-

0963306823

76.

Мала Хайча ФП

Зубрейчук

Олена

Анатоліївна

14.05.1971

7-61-74

-

0987233136

77.

Гуничі ФП

Боровик

Любов

Сергіївна

26.01.1977

6-61-30

-

0961952167

78.

Раківщина ФП

 

 

6-61-23

79.

Богданівка ФП

Халімончук

Надія

Миколаївна

25.01.1970

5-61-43

-

0972223581

80.

В.Мошки ФП

Пікас

Світлана

Федорівна 

22.02.1972

6-61-45

-

0673927084

81.

Сирниця ФП

Левицька

Олена

Василівна

08.06.1972

5-42-27

-

0963374293

82.

Городець ФП

Пархомчук

Олена

Петрівна

26.08.1973

5-42-99

5-42-13

0674107384

83.

Селезінка ФП

Литвиненко

Ірина

Леонтіївна

20.07.1970

6-33-17

-

0988318073

84.

Левковичі ФАП

Невмержицька

Олена

Василівна

24.05.1962

6-41-83

-

0971359633

85.

Острови ФП.

Панухник

Світлана

 Іванівна   

25.09.1968

7-02-45

-

0677217128

86.

Оленичі ФП

Алексейчук

Ірина

Миколаївна

15.09.1977

7-02-82

7-02-14

0974124884

87.

Ш.Слобода ФП

Дуб Віра

Василівна

13.01.1986

7-22-22

-

-

88.

Збраньки ФП

Хоменюк

Оксана

Володимирівна

21.07.1985

7-21-51

89.

Прилуки ФП

Макаревич

Володимир

Миколайович

05.12.1964

0985450152