Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОВРУЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Адреса: 11101 Житомирська область, м. Овруч, вул. Т.Шевченка , 31

Кабінет: 319,320

Тел/факс: (04148) 4-47-50

E-mail: ovruchsms@online.ua

Начальник відділу: Сергійчук Микола Михайлович

Головний спеціаліст у справах сім'ї та молоді - Воробей Галина Михайлівна;

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

Основними завданнями відділу є:

 • участь у формуванні та забезпеченні виконання державної політики з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї на відповідній території;
 • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї;
 • координація заходів, які здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу, на відповідній території;
 • розроблення проектів програмних документів з питань, що належать до компетенції відділу;
 • створення умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом;
 • забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів, навчальних тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
 • сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 • організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, виховання молоді в дусі олімпізму, залучення населення до зайняття фізкультурою і спортом;
 • здійснення відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу щодо виконання відповідних програм та заходів.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, визначає пріоритети та напрями в цій сфері в межах своєї компетенції;
 • розробляє проекти програм та заходів стосовно питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, вносить рекомендації у розроблення проектів програми економічного і соціального розвитку, заходів стосовно сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту та інших нормативно-правових актів;
 • сприяє діяльності суб'єктів культурно-спортивного руху, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, залучає їх у встановленому порядку до виконання державних програм та заходів;
 • сприяє створенню правових, економічних, соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, утвердження авторитету та стійкості шлюбу;
 • вживає заходів до утвердження соціального партнерства сім’ї і держави, підвищення правової обізнаності батьків і дітей, посилення відповідального ставлення батьків щодо створення умов, необхідних для всебічного розвитку, виховання дітей та попередження насильства в сім'ї;
 • сприяє створенню умов для підтримки сімей різних категорій, поєднання професійної зайнятості з материнством, батьківством, створенню та функціонуванню служб домашніх вихователів;
 • здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо збереження репродуктивного здоров’я населення, заохочення народжуваності, соціального і правового захисту материнства, батьківства і дитинства;
 • виконує відповідно до законодавства функції спеціального уповноваженого органу влади з питань попередження насильства в сім’ї;
 • бере участь в межах своїх повноважень у координації здійснюваних органами влади заходів протидії торгівлі людьми, реалізує інформаційно-просвітницькі програми у цій сфері;
 • організовує заходи, в межах своїх повноважень, щодо попередження негативних явищ, пропаганди здорового способу життя в молодіжному і дитячому середовищі;
 • забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, розвиток мережі оздоровчих закладів, підвищення оздоровчих послуг для дітей та молоді;
 • здійснює контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
 • забезпечує в межах своїх повноважень заходи щодо розвитку різних форм позашкільної освіти дітей, здійснює контроль за станом виховної роботи за місцем проживання дітей;
 • удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;
 • координує діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи;
 • вживає заходів для соціального захисту спортсменів, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;
 • забезпечує в межах своїх повноважень організацію і координацію соціальної роботи з сім’ями, жінками, дітьми та молоддю, соціального обслуговування, соціального патронажу, які здійснює районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сприяє розвитку мережі спеціалізованих закладів соціального спрямування, впроваджує державний стандарт соціальної роботи з дітьми, молоддю, різними категоріями сімей, здійснює контроль за його дотриманням;
 • сприяє створенню умов для соціального становлення та розвитку молоді;
 • здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових проблем молоді, молодих спортсменів, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом, співпрацюючи з регіональним відділенням фонду молодіжного житлового будівництва;
 • сприяє працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
 • вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді, поширює соціально-тематичну рекламу, сприяє розвитку і діяльності центру ресоціалізації наркозалежної молоді;
 • сприяє розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей дітей і молоді, проведенню олімпіад і конкурсів, тренінгів, семінарів, виставок, фестивалів, розвитку мережі культурно-освітніх закладів, спрямовує діяльність регіонального молодіжного центру;
 • вживає заходи щодо виховання дітей, молоді, в тому числі спортсменів, на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності, міжнаціональної толерантності, сприяє діяльності фізкультурно-спортивних товариств, військово-патріотичних клубів, історико-пошукових та інших громадських організацій;
 • сприяє розвитку лідерських якостей у дітей та молоді, залученню їх до участі у суспільних та державотворчих процесах, інтеграції української молоді у міжнародну спільноту;
 • організовує проведення соціологічних досліджень з питань сім’ї, жінок, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, готує і подає в установленому порядку узагальнені дані з цих питань;
 • організовує разом з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування підготовку матеріалів до доповідей про стан реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок, Всесвітньої антидопінгової конвенції ЮНЕСКО та конвенції Ради Європи стосовно боротьби з негативними явищами у спорті;
 • забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність відділу;
 • надає пропозиції щодо вдосконалення соціальних, фінансово-економічних нормативів і стандартів та механізму їх впровадження; бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
 • разом із заінтересованими органами влади вживає заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у межах своїх повноважень забезпечує контроль за їх діяльністю;
 • визначає потребу у фахівцях спортивного профілю, контролює працевлаштування випускників фізкультурно-навчальних закладів;
 • формує календарний план культурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до Єдиного календарного плану;
 • веде облік роботи, проведеної у сфері фізичної культури і спорту, реєструє районні спортивні рекорди та досягнення; подає в установленому порядку обласному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту відповідні документи;
 • порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, фахівців фізкультурної галузі;
 • комплектує склад збірних команд району з видів спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;
 • здійснює контроль за технічним станом, ефективним використанням спортивних споруд, додержанням екологічних вимог та норм;
 • подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень (в тому числі дискваліфікації спортсменів, позбавлення класифікаційних і почесних спортивних звань і прав на проведення тренерської, суддівської роботи) до спортсменів, тренерів та інших працівників;
 • сприяє, шляхом утворення громадських органів, до складу яких входять спортсмени, тренери, фахівці та інші особи, вирішенню спірних питань між суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, які не належать до компетенції судових органів;
 • забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян;
 • виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                           Начальник відділу у справах

                                                                                           сімї, молоді та спорту

                                                                                           райдержадміністрації

                                                                                                                            М.М.Сергійчук

 

Інформаційна картка

адміністративної послуги

надання ІІ категорії дитячо-юнацьким спортивним школам

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м.Овруч, вул. Радянська, 31

3 поверх 319 кабінет

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом одержувачів адміністративних послуг здійснюється щовівторка  з 08-00 до 17-00.

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(04148) 4-47-50

 електронна адреса: ovruchsms@online.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 05 листопада 2008 року № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»  згідно вимог, визначених у додатку до Положення

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Постанова КМУ від 05 листопада 2008 року № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»  згідно вимог, визначених у додатку до Положення, Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту України від 26.08.2009 № 3025  «Про затвердження методичних рекомендацій щодо визначення рівня виконання вимог, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання відповідної категорії», Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту України від 30.07.2009 № 2693 «Про затвердження положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Постанова КМУ від 05 листопада 2008 року № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»  згідно вимог, визначених у додатку до Положення

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява та подання Овруцької районної ради.

Рішення комісії з присвоєння категорії дитячо-юнацькій спортивній школі.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява та подання надаються у відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації особисто заявником 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно 

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-                                    

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

12.

Строк надання адміністративної послуги

протягом 10 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність необхідних документів.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Надання категорії дитячо-юнацькій спортивній школі

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Свідоцтво про отримання ІІ категорії дитячо-юнацькою спортивною школою видає відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

16.

Примітка

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

                                                 М.М.Сергійчук

             

 

 

                                                               

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

«Відпочинок та оздоровлення дітей»

  яка надається відділом у справах сім’ї, молоді та спорту  Овруцької  райдержадміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

№ п/п

 

 

1

Місце розташування субєкта надання адміністративної послуги

м.Овруч, вул. Радянська, 31

3 поверх 319 кабінет

2

Інформація щодо режиму роботи субєкта надання адміністративної послуги

Прийом одержувачів адміністративних послуг здійснюється щовівторка  з 08-00 до 17-00.

 

3

Телефон, адреса ел. пошти та веб-сайт субєкта надання адміністративної послуги

Тел. (04148)  4-47-50;

електронна адреса: ovruchsms@online.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4

Закони України

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008р. № 375-VІ (зі змінами та доповненнями)

 

5

Акти Кабінету Мінстрів України

Постанова КМУ «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинком та оздоровленням дітей в Україні» від 14.04.1997р. Редакція від 20.04.2005р. № 305

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія».

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Наказ головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету» від 27.06.2012р №351.

Рішення сьомої сесії  районної ради VІ скликання від 26.05. 2011 року «Про затвердження районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки».

Умови отримання адміністративної послуги

 

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Оздоровлення.

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Для надання безоплатних путівок:

- Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

- Для дітей із малозабезпечених сімей, сім'ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

-     Для дітей із багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження дитини;

посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

довідки про доходи членів сім'ї.

- Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

-    Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку.

- Для талановитих і обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського рівнів (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

-   Для дитячих творчих колективів та спортивних команд  переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського рівнів (1-3-є командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

-  Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 20 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

-  Для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

-   Для дитячих творчих колективів або спортивних команд - переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1-3-є командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

- Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

-  Для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії табелів за останні два роки;

довідки про доходи членів сім'ї.

- Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання керівного органу громадської організації;

довідки про доходи членів сім'ї.

-  Для дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможців міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського рівня (1-3-є командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

-  Для талановитих та обдарованих дітей - переможців міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського рівня (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

-  Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

- Для талановитих та обдарованих дітей - переможців районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії відповідного посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади районного рівня (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

-  Для дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможців районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда;

копії відповідного посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади районного рівня (1-3-є командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

-  Для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії табелів за останні два роки.

- Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання керівного органу громадської організації.

- Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку.

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на проведення в ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” та УДЦ «Молода гвардія» необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини та згоду на внесення і використання персональних даних дитини в базу даних ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” та УДЦ «Молода Гвардія».

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, у якому виховується дитина, і засвідчує свій підпис печаткою закладу.

 

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Батьки, або особи що їх замінюють.

11

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуги безоплатні, або з частковою оплатою.

12

Строк надання адміністративної послуги

Наявність путівок.

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

            а) неподання  документів,  необхідних  для  надання послуги;
             б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
            в) підписання заяви та документів особою, яка не має на це повноважень;
            г) подані документи не відповідають вимогам, визначеним у законодавстві.

            д) відсутність підстав для надання путівки.

 

14

Результат надання адміністративної послуги

Оздоровлення та відпочинок.

 

15

Способи отримання відповіді (результату)

Батьки, або особи, що їх замінюють.

16

Примітка

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу

у справах сім’ї молоді та спорту

райдержадміністрації

__________М.М. Сергійчук

 

Технологічна картка № 2

«Надання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам»

 Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

Овруцької районної  державної адміністрації

 

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і  структурний підрозділ

Дія

В – виконує

У – бере участь

П – погоджує

З – затверджує

Термін виконання

1

Прийом заяви та необхідних документів

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

В

1 день

 

2

Реєстрація заяви

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

В

1 день

 

3

Подання документів (копій) суб’єкту надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

В

1 день

 

4

Розгляд заяви

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

В

1 день

 

5

Реєстрація заяви у програмі

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

В

1 день

 

6

Подання зареєстрованої заяви на розгляд Комісії з надання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам при Овруцькій РДА

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

В

1 день

 

7

Розгляд заяви та інших матеріалів на засіданні Комісії.

 

Постійно діюча комісія з надання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам при Овруцькій райдержадміністрації

 

П

20 днів

8

Готується наказ начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації про надання спортивній школі другої категорії або відмову в наданні такої категорії з дня отримання рекомендацій Комісії

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

З

10 днів

9

Видача спортивній школі свідоцтва встановленої форми щодо надання спортивній школі другої категорії у разі позитивного рішення

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

П

10 днів

10

У разі відмови в наданні спортивній школі категорії відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації офіційно повідомляє заявника (власника) про причини такої відмови.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

В

10 днів

11

Оскарження результату надання адміністративної послуги

Оскарження результату надання адміністративної послуги відбувається на підставі ст. 16 та               ст. 18 Закону України «Про звернення громадян»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу у справах

сім’ї,молоді та спорту райдержадміністрації

_________М.М.Сергійчук

 

Інформаційна картка

адміністративної послуги

Оздоровлення дітей пільгових категорій

 (назва адміністративної послуги)

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.         Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

11101. м.Овруч, вул.Радянська, 31

2.         Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Надання консультацій, прийом документів відбувається відповідно до графіка роботи адміністративного органу:

Понеділок – п’ятниця   

з 8-00 до 17-00

Перерва   з 13-00  до 14-00

3.         Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел.: (04148) 4-47-50,

електронна адреса: ovruchsms@online.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.         Закони України

 1.Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 №315-VI ;

2. Закону   України  "Про  охорону дитинства" ( 2402-14 ).

3.  Закону   України "Про  позашкільну  освіту"  ( 1841-14).

 

5.         Акти Кабінету Міністрів України

 1.Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року № 734 "Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету",

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 року № 71 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек"та "Молода гвардія" (зі змінами),

 

6.         Акти центральних органів виконавчої влади

1. Положення "Про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок бюджетних коштів (наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 26.02.2009 року № 572

(зі змінами);

2. Положення"Про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Державного підприємства України "МДЦ "Артек" за рахунок бюджетних коштів" (наказ Міністерства  України  у  справах сім’ї,  молоді  та спорту від 20.02.2009 року № 474 (зі змінами)

 

7.         Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішеннярайонної ради від 26.05.2011року №81«Про затвердження районної Програмиоздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки»

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.         Підстава для одержання адміністративної послуги

Рішення сьомої сесії  районної ради VІ скликання від 26.05. 2011 року «Про затвердження районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки»

 Одержувачами адміністративної послуги є:діти  шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов‘язків;  діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій), бездоглядні та безпритульні діти; діти, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села

9.         Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

- заява від батьків;

 - медична довідка;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- згода на збір та обробку  персональних даних.

2. Для дітей із малозабезпечених сімей, які,відповідно до законодавства,одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:

- заява від батьків;

-  медична довідка;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

- згода на збір та обробку  персональних даних.

3. Для дітей із багатодітних сімей:

- заява від батьків;

 - медична довідка;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

- згода на збір та обробку  персональних даних.

4. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків:

- заява від батьків;

 - медична довідка;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- згода на збір та обробку  персональних даних.

5. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

- заява від батьків;

 - медична довідка;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

- згода на збір та обробку  персональних даних.

6. Для талановитих і обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, районнихолімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

- заява від батьків;

- медична довідка;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання, отримані упродовж останніх 3 років;

- згода на збір та обробку  персональних даних.

 

10.       Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги           

Одержувач адміністративної послуги подає документи до відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації особисто

11.       Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безкоштовно

У разі платності:

 

11.1      Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

 

11.2.     Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.     Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.       Строк надання адміністративної послуги           

 5 днів за наявності путівок

13.       Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява залишається без розгляду, якщо подання документів до заяви не в повному обсязі.

 

14.       Результат надання адміністративної послуги

 Направлення на оздоровлення

15.       Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.       Примітка

 

 

                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                        Начальник відділу

                                                                        у справах сім’ї, молоді та спорту

                                                                        райдержадміністрації

                                                                                                            М.М.Сергійчук

 

         Технологічна картка№5

 процесу адміністративної послуги:

                               реєстрація заяв про факти насильства в сім’ї

п/п

Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Прийом  заяви та повідомлення;

 Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

постійно

2.

Реєстрація заяв та повідомлень у журналі обліку  заяв  та повідомлень  про  вчинення  насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення.

 

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

постійно

3.

Направлення заяв та повідомлень до територіального органу внутрішніх справ.

 

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту Овруцької районної державної адміністрації

постійно

4.

Відвідування постраждалого  від  насильства  в  сім'ї або особи,  стосовно якої існує реальна загроза вчинення насильства,  за  місцем 

проживання (надання психологічних, юридичних, інформаційних та інших послуг).
 

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

 

 

 

 

Територіальний орган внутрішніх справ,

відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а у разі отримання зазначеної інформації стосовно неповнолітнього - кримінальна міліція у справах дітей органу внутрішніх справ і служба у справах дітей

постійно

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ

  Начальник відділу

  у справах сім’ї , молоді та спорту

  райдержадміністрації

                                      М.М.Сергійчук

                                 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА№3

                        надання адміністративної послуги

щодо підготовки та подачі документів на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"

з/п

Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

У*

В*

П*

З*

1

Прийом заяв та пакету документів

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

+

 

 

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

 

Протягом місяця

2

Здійснення аналізу поданих документів

 

+

 

 

 

Підготовка клопотання голови райдержадміністрації про присвоєння почесного звання

України

"Мати-героїня

 

+

 

 

*Умовні позначки: В – виконує ,У – бере участь,  П – погоджує, З – затверджує

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу у справах сім"ї, молоді та спорту

        райдержадміністрації

                                                                       М.М.Сергійчук

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА №4

надання адміністративної послуги

щодо надання путівок на оздоровлення дітей пільгових категорій

з/п

Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

У*

В*

П*

З*

1

Прийом заяв та пакету документів

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

 

+

 

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

 

Протягом 1 робочого дня

 

2

Розгляд поданих документів

 

+

 

 

3

Прийняття рішення про прийом документів або відмову

 

+

 

 

4

Реєстрація заяви у відповідному журналі

 

+

 

 

5

Підготовка супровідного листа на оздоровлення дитини та направлення пакету документів

 

+

 

 

*Умовні позначки: В – виконує ,У – бере участь,  П – погоджує, З - затверджує

 

 

 

               ЗАТВЕРДЖУЮ

               Начальник відділу у справах

               сім’ї, молоді та спорту

               райдержадміністрації

                                       М.М.Сергійчук

 

                                                                       

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

«Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

 

 

                        яка надається відділом у справах сім’ї, молоді та спорту

                                        Овруцької райдержадміністрації

 

Інформація про субєкта  надання адміністративної послуги

 

№ п/п

 

 

1

Місце розташування субєкта надання адміністративної послуги

м. Овруч, вул. Радянська, 31

3 поверх 319 кабінет

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом одержувачів адміністративних послуг здійснюється щоденно  з 08-00 до 17-00.

 

3

Телефон, адреса ел. пошти та веб-сайт субєкта надання адміністративної послуги

Тел. (04148)  4-47-50;

електронна адреса: ovruchsms@online.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4

Закони України

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-ІІІ

Закон України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від19.05.2009 №1343-VІ

 

5

Акти Кабінету Мінстрів України

Постанова КМ «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї». від 02.03.2010 № 209

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства України у справах сім’ї молоді та спорту «Про затвердження інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї». від 29.06.2010р.№ 1947

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

---------------------

Умови отримання адміністративної послуги

 

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Подача відповідних документів.

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

1) Заява батька або матері про видачу посвідчення.

2) Копії свідоцтв про народження дітей.

3) Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про П.І.Б., дату його видачі і місце реєстрації.

4) Фотокартки батьків та дітей (від 6-ти років) розміром 30х40 мм.

5) Довідка про склад сім’ї (форма 3).

6) Свідоцтво про шлюб.

 

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через представника за дорученням.

11

Платність (безоплатність) надання послуги

Посвідчення видаються безоплатно.

12

Строк надання адміністративної послуги

Посвідчення видаються протягом одного місяця  після подання пакету документів згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виготовлення  і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної  сім’ї». від 02.03.2010 № 209

 

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

            а) неподання  документів,  необхідних  для  надання послуги;
             б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
            в) підписання заяви та документів особою, яка не має на це повноважень;
            г) подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 3 Стандарту;

            д) відсутність підстав для видачі посвідчення.

 

14

Результат надання адміністративної послуги

1 місяць.

 

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через представника дорученням.

16

Примітка

 

 

 

                                                                    Затверджую

                                                                                            Начальник відділу у справах

                                                                                   сім’ї молоді та спорту

                                                                                   райдержадміністрації

                                                                                                                              М.М.Сергійчук                                                         

 

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Реєстрація заяв про факти насильства в сім’ї

(назва адміністративної послуги)

 

                    Відділ у справах сім’ї, молоді та спортуОвруцькаї райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Овруч, вул. Радянська, 31                             

 3 поверх 319 кабінет

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом одержувачів адміністративних послуг здійснюється щоденно  з 08-00 до 17-00.

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (04148) 4-47-50

електронна адреса: ovruchsms@online.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ  Міністерства  України у справах сім'ї,молоді та спорту  і  Міністерства  внутрішніх  справ  України  від 7 вересня  2009  року               № 3131/386  "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів)  у  справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для  сім'ї,  дітей  та  молоді  та  відповідних  підрозділів органів   внутрішніх   справ   з   питань   здійснення  заходів  з попередження насильства в сім'ї"

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Факт вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява, або усне повідомлення по телефону

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно 


 

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

3 дні

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

Усунення факту насильства в сім’ї, надання допомоги членам сім’ї, постраждалим від насильства або реальної загрози його вчинення

15.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто 

16.

Примітка

 

 

             ЗАТВЕРДЖУЮ

             Начальник відділу у справах

             сім’ї, молоді та спорту

                             райдержадміністрації

             __________М.М.Сергійчук

 

інформаційна картка

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання

“Мати-героїня”

 (назва адміністративної послуги)

 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Овруч, вул. Радянська, 31

3 поверх 319 кабінет

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом одержувачів адміністративних послуг здійснюється

щоденно з 08-00 до 17-00.

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел. (04148) 4-47-50,

електронна адреса: ovruchsms@online.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закону України «Про почесні звання України» від 29.06.2001 №476/2001, п.8,9, ст.39

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Подача відповідного пакету документів

(одержувачами адмінпослуги є жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених в установленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей).

 

9.

Вичерпний перелік документів, документів необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1)      Нагородний лист (3 примірники);

2)      клопотання до голови районної державної

адміністрації (сільська, селищна, міська ради);

3)      рішення засідання виконавчого

комітету сільської (селищної, міської) ради;

4)      довідка про те, що мати дійсно народила та

виховала до 8-річного віку (вказати кількість дітей);

5)      ксерокопія паспорта кандидата на присвоєння

почесного звання «Мати-героїня»;

6)      ксерокопія свідоцтва про народження кожного з

дітей кандидата на присвоєння почесного звання «Мати-героїня» ( у випадку смерті додається також свідоцтво про смерть);

7)      характеристики на дітей;

8)      ксерокопії нагород.

Всі документи подаються в 2 примірниках.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, або через представника за дорученням

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів від дати надходження документів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

             а) неподання  документів,  необхідних  для  надання послуги;
             б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
            в) підписання заяви та документів особою, яка не має на це повноважень;
            г) подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 3 Стандарту;

             ґ) наявність судимостей у кандидатана присвоєння почесного звання «Мати-героїня» або її дітей;

            д) відсутність підстав для видачі посвідчення.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання “Мати-героїня”

 

15.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто, або через представника за дорученням

16.

Примітка

-

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

_______________М.М.Сергійчук

 

Інформаційна картка

адміністративної послуги

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

 (назва адміністративної послуги)

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.         Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

11101. м.Овруч, вул.Радянська, буд.31

2.         Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Надання консультацій, прийом документів відбувається відповідно до графіка роботи адміністративного органу:

Понеділок –п’ятниця   

з 8-00 до 17-00

Перерва   з 13-00  до 14-00

3.         Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел.: (04148)4-47-50,

електронна адреса: ovruchsms@online.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.         Закони України

 Закону України "Про охорону дитинства"

5.         Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї".

6.         Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.         Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.         Підстава для одержання адміністративної послуги

 Одержувачами адміністративної послуги є батьки та діти з багатодітної сім'ї відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства", Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей».

 

9.         Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для одержання адміністративної послуги заявник або уповноважена ним в установленому порядку особа подає до відділу у  справах сім’ї та молоді райдержадміністрації такі документи:

1. заяву батька або матері про видачу посвідчень;

2. ксерокопія паспортів (1,2 сторінка та прописка);

3. ксерокопія свідоцтва про народження усіх дітей;

4. фотокартки 30х40 мм.

 - чоловіка та дружини, якщо особи знаходяться в офіційно зареєстрованому шлюбі;

 - дітей, яким на час видачі посвідчення виповнилось повних 6 років;

5. довідка про склад сім’ї (форма 3);

6. ксерокопія свідоцтва про шлюб;

7. довідку про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення уповноваженим органом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними місцями проживання);

8. за необхідності документи, що свідчать про зміну даних членів сім’ї: прізвища, імені, по батькові тощо;

9. за умови навчання дітей у стаціонарних навчальних закладах після досягнення ними 18 - річного віку, але не старших 23 років:

- ксерокопія паспорта дитини (1,2 сторінка та прописка);

- довідка з навчального закладу;

- довідка про склад сім’ї.

10. згода на збір та обробку  персональних даних.

 

10.       Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги           

Одержувач адміністративної послуги подає документи до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації особисто

11.       Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безкоштовно

У разі платності:

 

11.1      Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

 

11.2.     Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.     Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.       Строк надання адміністративної послуги           

1 місяць

13.       Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява залишається без розгляду, якщо подання документів до заяви не в повному обсязі.

 

14.       Результат надання адміністративної послуги

Посвідчення батьків та дітей з багатодітної  сім’ї

15.       Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.       Примітка

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ

          Начальник відділу у справах сім’ї,             

          молоді та спорту райдержадміністрації            

                                       М.М.Сергійчук

  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

         АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї

(назва адміністративної послуги)

п/п

Етапи  послуги

Відповідальна

посадова особаі

структурний підрозділ

 

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Головний спеціаліст відділу

у справх сім'ї  молодіта спортурайдержадміністрації 

 

В

Протягом 1 дня

 

2.

Перевірка на відсутність підстав для відмовичи залишення без розгляду

Головний спеціаліст відділу

у справах сім'ї  молодіта спорту райдержадміністрації 

В

Протягом 7 днів

 

3.

Заповнення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім"ї

Головний спеціаліст відділу

у справах сім'ї  молодіта спорту райдержадміністрації 

В

Протягом 1 дня

 

4.

Підготовка та видача списків для внесення в реєстр надання пільг багатодітним сім’ям

 Головний спеціаліст відділу

 у справах сім'ї  молодіта спорту     райдержадміністрації 

В

В день видачі посвідчення

5

Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї

 Головний спеціаліст відділу

 у справах сім'ї  молодіта спортурайдержадміністрації 

В

 

Загальна кількість днів надання послуги - __10___ днів

 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) ___30___ днів

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.